Funcions de la persona Coordinadora digital de centre

Extracte de Documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2020-21. Cultura digital de centre (juliol 2020)
Portal de centre > Normativa > Documents d’organització i gestió del centre > Documents pdf, a l’apartat Projecte educatiu de centre

3.2 La coordinació d’estratègia digital del centre

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) poden establir la figura d’un coordinador o coordinadora digital com a responsable d’aquesta gestió, atesa la complexitat que implica la gestió coordinada de les tecnologies digitals en un centre educatiu. Les funcions principals del coordinador o coordinadora digital són les
següents:

 • Assessorar el professorat del centre en l’ús didàctic i inclusiu de les tecnologies digitals i en la dimensió STEM d’aquestes, així com orientar-lo sobre la formació en competències digitals, amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona.
 • Assessorar el director o directora, els docents i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica, econòmica i administrativa del Departament.
 • Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equipaments digitals del centre Vetllar pel compliment de la reglamentació normativa i els estàndards tecnològics.
 • Utilitzar preferentment programari i recursos digitals en català, d’acord amb el que estableix l’article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • Col·laborar en la promoció d’una cultura de centre basada en la inclusió digital, un disseny universal per a l’aprenentatge amb l’ús de la tecnologia i la promoció de la igualtat de gènere.
 • Incorporar la identificació gràfica adaptada al Programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya als espais web del centre.
 • Fer el seguiment dels serveis TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a aquest efecte, en el marc de l’actual model TIC de la Generalitat de Catalunya.
 • Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors del centre educatiu tingui la llicència legal d’ús corresponent, en què cal promocionar l’ús de programari lliure sempre que sigui possible.
 • Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l’intercanvi de documents electrònics, així com llicències lliures o de compartició, tant de documents com de programari.
 • Altres funcions que el director o directora del centre li encomani d’acord amb les
  directrius del Departament d’Educació.