La filosofia platònica a través del cinema

La filosofia platònica a través del cinema
Aniol Costa-Pau
Serveis Educatius Filmoteca de Catalunya,
2021

Aquest dossier didàctic ha estat creat per Aniol Costa-Pau en el marc de la seva estada de pràctiques als Serveis Educatius de la Filmoteca de Catalunya. Es tracta d’un treball de caire acadèmic que té com a objectiu fer una introducció a la filosofia de Plató a través del cinema, comentant i analitzant diverses pel·lícules en relació amb el pensador grec.

Dossier recomanat especialment per a docents d’Història de la Filosofia a Batxillerat i per a estudiants que vulguin ampliar continguts o fer recerca sobre aquest tema.

Així doncs, conjuntament amb els Serveis Educatius de la Filmoteca, s’ha fet
una adaptació del document per tal d’aprofitar-ne la potència pedagògica i oferint-lo a la
comunitat educativa. Així, es vol contribuir a desenvolupar una mirada atenta que millori la
nostra experiència com a espectadors, però en cap cas es volen presentar les pel·lícules
com a simples il·lustracions de les idees platòniques, sinó com a obres independents
capaces de produir idees noves, que dialoguen, alhora, amb les de Plató.

Es creu que aquest estudi pot ser un bon mitjà per desenvolupar les competències
principals d’Història de la Filosofia, que són:

a. L’anàlisi i la síntesi crítica de textos filosòfics i documents audiovisuals.
b. La competència reflexiva, crítica, dialògica i argumentativa.
c. La competència social i cívica sobre problemes actuals.

Pel que fa als continguts, s’expliquen detingudament a través de pel·lícules els punts
següents del pla docent sobre Plató:

a. L’epistemologia o la teoria del coneixement.
b. La filosofia de l’ànima o psicologia.
c. La filosofia moral o ètica.
d. La filosofia política.
e. El pensament de Sòcrates i la seva relació amb Plató.