Competència digital docent del professorat de Catalunya

El Departament d’Ensenyament ha publicat (febrer 2018) el document Competència Digital Docent del Professorat a Catalunya.

Aquesta publicació presenta el marc que defineix i identifica les competències digitals que han de tenir els mestres i professors de Catalunya de l’àmbit no universitari, i que en possibilita l’adquisició i acreditació.

S’entén per CDD la capacitat que els professors tenen de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en situacions reals i concretes de la seva praxi professional per tal de:

 1. facilitar l’aprenentatge dels alumnes i l’adquisició de la seva competència digital;
 2. dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital, i
 3. contribuir al seu desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius.

competència digital docent (CDD) = competència digital instrumental (CDI) + competència digital metodològica (CDM)

 • El marc de referència de la part instrumental de competència digital docent (CDI) són els continguts de les competències d’un dels nivells ACTIC, a determinar en funció dels perfils docents requerits.
 • Components de la competència digital metodològica (CDM)
  • Disseny, planificació i implementació didàctica
  • Organització i gestió d’espais i recursos educatius
  • Comunicació i col·laboració
  • Ètica i civisme digital
  • Desenvolupament professional