Formació interna de centre (FIC)

fic

 • Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.
 • És liderada i dinamitzada per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu.
 • Té com a finalitats:
  – Generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre.
  – Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat.
 • Requereix el compromís del centre de transferir a l’aula el resultat de la formació i de recollir en la documentació del centre els acords fruit de l’avaluació d’aquesta formació.
 • El procés formatiu inclou:
  – fase d’autodiagnosi,
  – fase de planificació,
  – fase de construcció i experimentació,
  – fase d’avaluació.
 • Hi ha dos tipus d’itineraris:
  – Guiats (el Departament ofereix eines d’autodiagnosi, materials de formació – orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia-, protocols i instruments d’avaluació). Durada total: 45 hores (30 presencials i 15 hores d’altres requisits)
  – Propis. Durada total: 30 hores (20 presencials i 15 hores d’altres requisits)