És la repetició de curs una estratègia efectiva per millorar els resultats acadèmics?

 

A la pàgina web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu s’ha publicat el Tast de dades. 25, corresponent al mes d’abril, que respon a la pregunta:

És la repetició de curs una estratègia efectiva per millorar els resultats acadèmics?

“Tradicionalment, la repetició escolar s’ha concebut com una mesura d’atenció a l’alumnat que no ha assolit els resultats acadèmics desitjats dins els processos d’ensenyament i aprenentatge” (Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, 2017).

Com bé coneixeu, hi ha evidències que la repetició escolar no és una estratègia que afavoreix l’equitat pel que fa als resultats acadèmics entre l’alumnat repetidor i el no repetidor.