ENTORN NATURAL: Aigua

“Vivint els processos naturals d’un espai tant singular, cultivem consciència mediamabiental.”

Les activitats didàctiques a continuació descrites, es duen a terme en espais de la Reserva Natural de Sebes, a la zona del Meandre de Flix (espai protegit on es troba emplaçat l’alberg) o a la Estació Depuradora d’Aigúes Residuals (EDAR) de Flix, segons les característiques que ofereix el disseny de seqüència didàctica concreta de cada estada o visita.

 

EXPERIMENTEN AMB L’AIGUA     Activitat didàctica orientada a E.I

Anirem a visitar el nostre riu, el Riu Ebre. Agafarem mostres d’aigua i a partir d’unes dinàmiques, realitzarem un seguit d’experiments senzills amb les nostres pròpies mans, que ens aportaran un a visió molt il·lustrativa del que és la contaminació de l’aigua.

CAPACITATS
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

 

LA SALUT DE L’AIGUA I     Activitat didàctica orientada a C.I  i 1CM

Podem saber si l’aigua del riu està contaminada a simple vista? Realitzarem una visita a una zona del riu, i a través de mostres d’aigua que agafarem, tot jugant amb els nostres sentits, i mitjançant un seguit d’experiments, abordarem la problemàtica de la contaminació de l’aigua, i en reflexionarem.

COMPETÈNCIES
Àmbit de coneixement del medi
Dimensió món actual

C1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Dimensió ciutadana

C11 Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.

 

LA SALUT DE L’AIGUA II     Activitat didàctica orientada a  2CM i CS

Coneixem la diferència entre depuració i potabilització? Sabem si l’aigua està contaminada a simple vista? Som conscients de l’impacte humà sobre la salut de l’aigua? A partir del plantejament d’unes quantes situacions-problema vers el riu, gràcies a una analítica completa, esdevindrem petits científics, cercarem respostes i en reflexionarem. Possibilitat de  visita a la planta depuradora EDAR de Flix (segons disponibilitat).

COMPETÈNCIES
Àmbit de coneixement del medi
Dimensió món actual

C4 Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

C5 Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Dimensió tecnologia i vida quotidiana

C9 Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.

Dimensió ciutadana

C11 Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.

 

LA SALUT DE L’AIGUA III     Activitat didàctica orientada a  1ESO i 2ESO

Som conscients de l’impacte humà sobre la salut de l’aigua? Coneixem què és l’ecoeconomia? A partir d’una visita a una zona del riu o, una visita a la planta depuradora EDAR de Flix (segons disponibilitat), contraposarem la depuració natural vers l’artificial, gràcies a valors ecosistèmics reals i observarem la qualitat fisicoquímica amb analítiques de l’aigua. De tot plegat n’extraurem conclusions i en debatrem.

COMPETÈNCIES
Àmbit Social
Dimensió Geogràfica

C5  Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

Àmbit cientificotecnològic
Dimensió Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

C4  Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.

 Dimensió Medi Ambient

C11 Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.