Equip

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar.

Centre de Recursos Pedagògic (CRP)

Els centres de recursos pedagògics (CRP) són serveis educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que donen suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic del CRP.

Funcions

 • Oferta de recursos, d’infraestructura i de serveis als centres docents, als mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d’utilització.
 • Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal, elaboració de pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l’ús del professorat.
 • Suport a les activitats docents i a l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent.
 • Coordinació i organització de l’execució i del seguiment de les activitats de formació permanent, col·laboració en la detecció de les necessitats de formació i en l’elaboració de propostes per satisfer-les.

Qui som al CRP

Teresa Giménez, Miguel Ángel González i Gemma Pérez.

Equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP)

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP) donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu, així com a les seves famílies. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’EAP. La intervenció en els centres educatius abasta les diferents etapes educatives: infantil, primària i secundària.

Funcions

 • Identificació i avaluació de les necessitats específiques de suport educatiu (NESE) dels alumnes, en col.laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis específics.
 • Participació en l’elaboració i seguiment dels diversos tipus d’adaptacions del currículum que pugui necessitar l’alumnat, en col.laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis específics.
 • Assessorament als equips docents sobre projectes curriculars dels centres educatius pel que fa a aspectes psicopedagògics i d’atenció a la diversitat de necessitats específiques de l’alumnat.
 • Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professionals.
 • Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris en l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una actuació coordinada a l’alumnat i famílies que ho necessitin.

Qui som a l’EAP

Psicopedagogs: Anna Farré, Montserrat Gil, Carles Hernández, Imma Rodríguez-Xuárez, Neus Ribalta, Pilar Ruiz, Magda Sánchez, Coral Tarazona, Laura Vaquero i Dolors Vique.

Fisioterapeuta: Anna Piñol i Marta Tell.

Treballadors socials: Ana Riopedre  i Laura Garibaldi.

Equips d’assessorament als centres i al professorat en llengua, educació intercultural i cohesió social (ELIC)

Els equips d’assessorament als centres i al professorat en llengua, educació intercultural i cohesió social (ELIC) donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat nouvingut i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC.

Funcions

 • Impulsar la creació dels plans.
 • Promoure la representació i la participació.
 • Donar assessorament i suport tècnic.
 • Facilitar la negociació i els acords.
 • Dinamitzar les diferents actuacions.
 • Elaborar una memòria amb valoracions i propostes de millora.

En relació amb els centres educatius:

 • Col·laborar i assessorar en l’elaboració del projecte lingüístic i el pla d’acoliida i integració.
 • Assessorar sobre l’organització de l’aula d’acollida i fer-ne el seguiment.
 • Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
 • Donar suport temporal de modelització al professorat i planificar-ne el seguiment.
 • Assessorar el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut o amb risc de marginació, per a la seva integració al grup.
 • Orientar sobre estratègies d’immersió lingüística i d’inclusió social.
 • Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de l’educació intercultural.
 • Orientar sobre metodologies, recursos i materials i aportar criteris per l’avaluació.
 • Col·laborar en la formació permanent del professorat.
 • Elaborar plans de treball i memòries de les diferents actuacions.
 • En relació amb l’entorn:
 • Assessorar les comissions d’escolarització de zona.
 • Col·laborar amb les oficines municipals d’escolarització.
 • Col·laborar amb la Inspecció i els serveis educatius.

Qui som a l’ELIC

Gemma Vives

Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA)

Els Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) són un servei educatiu específic de suport a l’activitat pedagògica dels centres en la seva actuació amb l’alumnat amb greus trastorns d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. A més a més, donen atenció directa i orientació a aquest alumnat i a llurs famílies.

Funcions

 • Identificació i avaluació de les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives o amb trastorns del llenguatge, en col·laboració amb els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP).
 • Valoració psicolingüística d’aquest alumnat.
 • Valoració audiològica i seguiment audioprotètic.
 • Assessorament al professorat dels centres docents sobre adaptacions curriculars, estratègies metodològiques i ajuts tècnics.
 • Atenció logopèdica a l’alumnat amb deficiències auditives o amb trastorns del llenguatge quan sigui necessària.
 • Orientació a les famílies d’aquest alumnat.

Qui som al CREDA

Fina Colomés, Esther Rodríguez, Oriol Ticó, Maria Moñino, Paola Beltrán, Sónia Pérez, Núria Cejudo i Ivette Sala.

ampa

 

 

 

Guardar

Guardar