Presentació

El Servei Educatiu del Bages és un organisme del Departament d’Educació que aplega diferents equips de professionals que realitzen tasques d’assessorament i de gestió de diverses iniciatives de suport a la docència.

Està format pels següents equips:


CRP (Centre de Recursos Pedagògics)

Assessors/es en formació, innovació educativa i recursos pedagògics que donen suport als centres en diversos àmbits: formació del professorat, projectes d’innovació, recursos educatius de l’entorn, mediateca, incorporació de les TIC, activitats de suport als centres…

Horari i calendari d’atenció al professorat durant l’horari d’obertura de la mediateca

Telèfon: 93 872 71 42

crp-bages@xtec.cat

Equip de professionals

Més informació (XTEC)

Extensió de CRP del Moianès

Atenció al professorat durant l’horari d’obertura:

Dimarts i dijous: d’11.00 a 14.00 i de 15.00 a 17.00 h.

Telèfon: 93 830 11 15

extcrp-moia@xtec.cat


EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica)

Assessors/es psicopedagògics, treballadora social i fisioterapeuta que donen suport al professorat per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l’alumnat, especialment aquell que presenta més dificultats en el procés d’aprenentatge, i les seves famílies.

Atenció al públic a hores convingudes.

Telèfon: 93 872 36 01

eap-bages@xtec.cat

Equip de professionals

Més informació (XTEC)


ELIC (Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social)

Assessora els centres educatius en aspectes relacionats amb l’acollida de nouvinguts, estratègies d’immersió lingüística i inclusió social, metodologies, recursos i materials, l’elaboració de projectes lingüístics i plans d’acollida.

Atenció al públic a hores convingudes.

Telèfon: 93 872 59 84

Equip de professionals

Més informació (XTEC)


CRETDIC (Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta)

És un servei d’assessorament i de suport tècnic a la tasca docent i a la tasca dels serveis educatius amb la finalitat d’afavorir la inclusió, la participació i l’aprenentatge dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta, apoderant els docents i els centres perquè puguin donar resposta a les necessitats educatives especials dels alumnes.

CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius)

El Servei Educatiu treballa de forma coordinada amb el CREDA Catalunya Central, per més informació (XTEC).

CREDV (Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals)

També hi ha professorat que atén l’alumnat amb discapacitat visual, per més informació (XTEC).

Camp d’Aprenentage del Bages (CdA)

Igualment, col·labora amb el Camp d’Aprenentatge del Bages en diverses iniciatives, per més informació (XTEC).

 

L’àmbit d’actuació del SE és la comarca del Bages, i també la del Moianès, a més d’algunes poblacions de comarques veïnes que, per motius diversos (pertinença a una ZER o a una zona d’inspecció), s’integren al territori.

S’atenen centres i professorat de tots els nivells educatius no universitaris que imparteixen ensenyaments reglats.