ELIC

L’equip de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social està format per mestres i llicenciats que s’encarreguen de desenvolupar funcions de col·laboració, assessorament i suport escolar en relació amb aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió social en els diferents àmbits: centres educatius, alumnat i famílies, entorn territorial i educatiu i formació.

Funcions:
 • Col·laborar en la implantació, seguiment i consolidació de les aules d’acollida.
 • Assessorar sobre el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut o amb risc d’exclusió social.
 • Vetllar pel pas de l’aula d’acollida a l’aula ordinària.
 • Assessorar el professorat en la planificació de la resposta educativa per a l’alumnat nouvingut.
 • Donar suport en l’actualització dels documents de centre en els aspectes relacionats amb llengua, interculturalitat i cohesió social.
 • Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
 • Sensibilitzar els equips directius i claustres de mestres i professors per promoure l’ús de la llengua, l’educació intercultural i cohesió social.
 • Fer intervenció de modelització a les aules per assessorar sobre temes de l’àmbit LIC.
 • Col·laborar en el procés de transició de l’alumnat nouvingut entre les etapes d’educació primària i secundària.
 • Fomentar i dinamitzar la figura del coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social de centre.
 • Impulsar, assessorar i donar suport tècnic als plans educatius d’entorn.
 • Col·laborar amb els plans de formació de zona.
Horari general:
 • Atenció directa als centres educatius: de 9h a 14h de dilluns a divendres
 • Atenció al públic al Servei Educatiu:  dimecres de 15h a 18h
Professionals de l’ELIC:

Teresa Vendrell Baigual  tvendre2@xtec.cat

Mercè Masó Carreras  mmaso2@xtec.cat