EAP

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació amb els alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Els professionals de l’EAP són:

· Docents d’ensenyament secundari amb l’especialitat de psicologia i pedagogia

· Treballadors/es socials

· Fisioterapeutes

FUNCIONS

Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui

Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics

Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.

Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.

Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat

Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Treballadores Socials:

Identificació, avaluació i seguiment de les necessitats educatives de l’alumnat vinculades a l’entorn social i familiar

Assessorament i informació als centres educatius sobre la identificació d’alumnat amb necessitats educatives amb risc social i col·laboració en la planificació d´actuacions que afavoreixin en aquests un correcte desenvolupament i aprenentatge en els contextos escolar i social

Informació i assessorament a les famílies amb relació a l’atenció dels seus fills/es i sobre serveis i recursos existents en els diferents moments de l’escolarització

Coordinació i col·laboració amb els serveis institucions de la zona per donar resposta coherent a les necessitats educatives de l’alumnat des d’un punt de vista integral.

Fisioterapeutes:

Realitzar, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de l’alumnat amb necessitats en aquest sentit. Estableix el grau d’afectació i elabora programes per a una millor adaptació de l’alumnat dins el context escolar.

Informar i assessorar les famílies dels alumnes afectats sobre les necessitats i evolució dels seus fills/es

Coordinar-se amb altres professionals, especialistes i/o altres serveis.

HORARI DEL SERVEI:

Atenció directa als centres educatius: de 9 h a 14 h de dilluns a divendres

Atenció al públic al Servei Educatiu: dimarts i dimecres de 15 h a 18 h

Telèfon: 972511814

Correu electrònic EAP: eap-altemporda@xtec.cat

RELACIÓ DE PROFESSIONALS DE L’ EAP

Psicopedagogues

Mercè Brugat Ballestin: mbrugat@xtec.cat
Dolors Duran Llaona: dduran22@xtec.cat
Patrícia Centelles Guitart: pcentel2@xtec.cat
Cristina Fajardo Tibau: cfajard2@xtec.cat

Irene Galcerán Nou: igalcera@xtec.cat
M. Àngels Gifra Borrell: mgifra@xtec.cat
Dolors Graboleda Coll: mgrabol2@xtec.cat

Eva Traveset Soles: etraves2@xtec.cat
Mariona Llopart Rossell: mllopa2@xtec.cat
Felipa Ojeda Morales: fojeda@xtec.cat

Anna Ontiveros Magin: aontiver@xtec.cat
Olga Roig Ferrer: oroig@xtec.cat

Treballadores socials

Marta Delclós Ribera: mdelclo2@xtec.cat
Carme Sánchez Pérez: csanch86@xtec.cat

Fisioterapeutes

Anna Garcia Oriol: agarc346@xtec.cat
Cristina Tugas Prats: ctugas@xtet.cat

Promotor escolar