L’educació inclusiva a Catalunya

L’educació inclusiva a Catalunya

El Síndic demana el tancament progressiu dels centres especials i la redefinició dels EAP (Diari de l’Educació)

El Síndic de Greuges presenta un informe sobre educació inclusiva a Catalunya on identifica els dotze principals obstacles per al seu desenvolupament. Més que falta de recursos, que també, apunta que el model necessita un canvi de mirada a tots els nivells: administració, serveis educatius, centres, docents i famílies.

L’escola inclusiva no progressa adequadament. Així ho constata L’educació inclusiva a Catalunya, un informe de 88 pàgines elaborat en el marc del Pacte contra la Segregació Escolar que el Síndic de Greuges ha presentat aquest matí al Parlament de Catalunya. L’informe s’ha treballat en una comissió ad hoc creada en el marc del Pacte, amb la participació del Departament d’Educació, experts i representants d’entitats socials. I, malgrat que l’educació inclusiva afecta la totalitat de l’alumnat, s’ha volgut centrar en la situació dels prop de 30.000 alumnes que té Catalunya amb el que abans se’n deia necessitats educatives especials (NEE) i ara se’n diu necessitats específiques de suport educatiu (NESE) de tipus A. En síntesi, l’alumnat amb discapacitat o trastorn de conducta. La principal conclusió és que, malgrat que el decret 150/2017, d’escola inclusiva, va introduir un nou marc jurídic, el canvi de paradigma que havia de provocar en el sistema educatiu no s’ha donat.

I per què no s’ha donat? L’informe s’apressa a deixar clar que la causa no són únicament els recursos econòmics. 

Article sencer

Índex
1. INTRODUCCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. El model d’educació inclusiva a Catalunya: cap a un sistema educatiu inclusiu . . . . . .  7
2.1. Els drets dels infants i adolescents a l’educació inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2. L’evolució del model d’atenció i escolarització de l’alumnat amb necessitats
educatives especials: de l’escolarització diferenciada en el sistema educatiu inclusiu . 9
2.3. Els beneficis socials i educatius de l’educació inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3. PRINCIPALS OBSTACLES ESTRUCTURALS EN LA IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL D’EDUCACIÓ INCLUSIVA . .  15
3.1. Manca de canvi cultural de paradigma en la pràctica professional per a l’aplicació
del model d’educació inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2. Dèficits en l’alineament i la corresponsabilitat dels diferents actors que
intervenen en l’aplicació del model d’educació inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3. Insuficiència de recursos destinats a fer possible el nou model
d’educació inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4. EVIDÈNCIES DE DÈFICITS D’IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL D’EDUCACIÓ INCLUSIVA . . 19
4.1. L’escolarització en centres especialitzats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.2. La interseccionalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.3. L’admissió als centres ordinaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.4. La detecció i l’avaluació de les necessitats específiques de suport educatiu . . . . . . . 44
4.5. Les condicions d’escolarització i la provisió de recursos en centres ordinaris . . . . . 50
4.6. El treball en xarxa i la coordinació entre centres i serveis educatius . . . . . . . . . . . . 63
4.7. Les trajectòries educatives: la participació en la formació al llarg de la vida . . . . . . 70
4.8. L’accés a l’educació més enllà de l’escola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5. RECOMANACIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.1. La promoció d’un canvi de paradigma cultural en els professionals i les famílies
per a l’aplicació del model d’educació inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.2. L’alineament dels diferents actors que intervenen en l’aplicació del model
d’educació inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.3. La millora de la provisió de recursos destinats a l’aplicació del model d’educació
inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.4. La participació dels infants i adolescents amb necessitats específiques de suport al
lleure educatiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86