Formació orientació educativa. Marc currículum competencial. Cursos ESO

Aquesta formació pot ser d’interès per als centres de la zona que vulguin formar-se en el marc del projecte educatiu de centre i el currículum competencial.

Respon a la modalitat formativa d’equip de centre, atès que vetlla per la transferència i compta amb un acompanyament des del Servei d’Orientació de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Podeu consultar el detall de l’oferta als següents enllaços:

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/accio_orientacio_clima/orientacio_educativa/

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/accio_orientacio_clima/tutoria/