EAP

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

FUNCIONS:

Els serveis s’adrecen als centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies, i el treball a la seva zona d’actuació.

Atenció a l’alumnat i les seves famílies

 • Identificació i avaluació psicopedagògica i/o social de les necessitats educatives especials de l’alumnat i proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
 • Elaboració de dictàmens i Informes diversos per a orientar l’escolarització.
 • Realitzar la valoració motriu de l’alumnat amb necessitats educatives especials per tal d’establir el seu grau d’afectació i les seves necessitats d’accessibilitat i planificar i dur a terme programes d’intervenció amb aquest alumnat.
 • Assessorament al professorat per a la planificació de la resposta educativa (adaptacions d’aula, de materials, plans individualitzats…) que pugui necessitar l’alumnat, en col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis educatius específics.
 • Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa, professional i social.
 • Seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especialsal llarg de la seva escolaritat i de manera especial en els moments de transició entre etapes educatives,en col·laboració amb els altres professionals iserveis educatius implicats.
 • Detecció, valoració i derivació -si s’escau- d’alumnat als serveis educatius específics (CREDA, CREDV, SEEM, CREETDIC), als serveis socials, de salut o de justícia (CSMIJ, CDIAP, EAIA, DGAIA…).
 • Coordinació amb altres professionals, serveis o institucions de la zona per donar una resposta coherent i adequada a les necessitats educatives de l’alumnat.

Atenció als centres educatius

 • Assessorament als centres i al professorat en la identificació de necessitats educatives de l’alumnat i col·laboració en la planificació d’actuacions de resposta educativa en l’entorn escolar, familiar i social.
 • Coordinació amb l’equip directiu i amb el professorat del centre que dóna suport a la diversitat de l’alumnat (mestres d’educació especial, psicopedagogs, mestres de pedagogia terapèutica, educadors especialitzats…).
 • Participació a les comissions d’atenció a la diversitat del centre i a les comissions socials.
 • Col·laborar en processos d’inclusió, en la prevenció i resolució de conflictes i en la detecció i prevenció de conductes de risc.
 • Assessorament en processos de tutoria i orientació de l’alumnat.
 • Assessorament per a l’entesa, la col·laboració i la confiança mútua entre les famílies de l’alumnat i el centre educatiu, especialment d’aquell que alumnat més vulnerable o amb risc d’exclusió.

Atenció i intervenció a la zona

 • Participació en els processos d’escolarització i transició entre etapes educatives.
 • Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats, l’establiment de criteris comuns d’actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
 • Treball en xarxa amb els diferents serveis i programes educatius de la zona o sector (CREDA, CREDV, SEEM, CREETDIC) i amb equips o serveis d’altres departaments (salut, acció social i justícia) de la zona.
 • Col·laboració amb les administracions en la planificació i optimització dels recursos educatius del sector i en temes relacionats en l’escolarització dels alumnes.
 • Participació en els plans educatius d’entorn i en altres plans o programes que afavoreixen la integració escolar i social de l’alumnat (absentisme, risc d’exclusió social, salut…).
 • Coordinació i dinamització d’activitats de Formació i intercanvi dels docents, en col·laboració amb el centres de recursos pedagògics (CRP) del SEZ.

L’EQUIP EAP

NOM PROFESSIONAL FUNCIÓ POBLACIÓ REFERENT
Carles Andreu Psicopedagog Sentmenat i Palau-solità i Plegamans
Marta Caminal Psicopedagoga Castellar del Vallès
Montse Navas Psicopedagoga Palau-solità i Plegamans
Alba Pedró Psicopedagoga Polinyà
Teresa Coyo Psicopedagoga Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall
Bàrbara Puiggalí Psicopedagoga Castellar del Vallès i Polinyà
Nati Ruiz Treballadora Social Totes les poblacions
Irene Sánchez Fisioterapeuta Totes les poblacions