Els Plans d’acollida per a nous professionals

En la majoria dels nostres centres educatius l’acollida a nous professionals es fa de manera atzarosa, privada, asistemàtica i basada en el voluntarisme i en les primeres impressions. No obstant, acollir una persona implica fer una bona planificació, dedicar-hi temps i establir els espais de trobada necessaris per sentir-s’hi còmode, per donar-se a conèixer, per interessar-se per l’altre…

La persona nouvinguda arriba al centre amb un conjunt d’expectatives pel que fa a la manera com s’hi trobarà, la feina que farà… i simultàniament, el centre (i les persones que el componen) es formen expectatives sobre la manera com s’adaptarà, el treball que realitzarà, etc.

El temps dedicat a l’acollida dels membres nous no és un temps perdut, sinó una inversió de futur que persegueix tres objectius principals: ajudar a la persona nouvinguda, garantir el funcionament organitzatiu i introduir-la en la línia de centre.

En aquest sentit, els Plans d’Acollida són una oportunitat per avançar cap a un estadi de major qualitat organitzativa, per tal que deixi de ser una “feina de l’equip directiu” per esdevenir un objectiu compartit i col·lectiu. Quan la millora es basa en la implicació i col·laboració de tot l’equip humà, cal clarificar per què es fa? (concreció dels objectius) com? (amb quins recursos) què es fa? (quins continguts cal prioritzar) i qui ho fa? (delimitació de responsabilitats). D’altra banda, cal considerar compartir i consensuar els criteris i els instruments d’avaluació.

Tot i que aquests són els elements bàsics que determinen un Pla d’Acollida, l’element clau de l’acollida no es basa en protocols ni documents, sinó en les persones que hi intervenen. Per aquest motiu és necessari treballar conjuntament i apropar punts de vista, potenciant la configuració d’un “escenari amable”, on es tracti la diversitat de perfils professionals existents i el bagatge professional i personal com a font d’enriquiment i de construcció compartida.

En paraules de Peter Senge: “L’aprenentatge en equip és un procés d’alinear i desenvolupar la capacitat de l’equip per crear els resultats desitjats pels seus integrants. Es construeix sobre la disciplina del desenvolupament d’una visió compartida. També es construeix amb mestria personal.”