Avaluació diagnòstica 19-20 (primària)

Amb l’objectiu de proporcionar eines als centres educatius per a l’exercici de la seva autonomia pedagògica, el Departament d’Educació ha elaborat una prova d’avaluació diagnòstica que els centres poden treballar amb els alumnes que han acabat el cicle inicial d’educació primària. La prova d’avaluació es pot aplicar indistintament de dues maneres: o bé a principi de curs, als alumnes que inicien el cicle mitjà, o bé a finals del tercer trimestre als alumnes que estiguin acabant el segon curs.

La prova d’avaluació diagnòstica es presenta en un format globalitzador que s’emmarca en el context de la realitat propera als alumnes. Mitjançant una sèrie d’activitats, els docents podran avaluar alguns aspectes de la competència matemàtica, de la competència lingüística en llengua catalana i del coneixement del medi social i natural.

En la primera edició, la prova es va aplicar durant el tercer trimestre del curs 2018-2019, a una mostra representativa de centres de Catalunya, prèviament seleccionada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Des de l’inici del curs 2019-2020, tots els materials estan a disposició de tots els centres educatius que vulguin aplicar la prova.

Des d’aquesta aplicació, els centres que tinguin grups de segon i de tercer curs d’educació primària podran accedir a tota la documentació de la prova. Podran crear grups, assignar alumnes als grups i introduir les puntuacions obtingudes. També hi podran obtenir informes de les puntuacions introduïdes.

Els materials i instruments de suport necessaris per a la prova d’avaluació els trobareu en aquest enllaç.