Compartim recursos per a l’aula

La comunicació oral és la capacitat de comprendre i expressar missatges orals tenint present el destinatari, el propòsit i la situació comunicativa. La competència oral facilita, a través dels intercanvis amb els altres, elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, construeix el propi pensament i desenvolupa l’expressivitat i la fluïdesa.

 

La comprensió lectora és la capacitat de construir significat, valorar i interpretar textos escrits, per assolir objectius personals i desenvolupar el propi coneixement. Entendre el que diu un text, interactuar-hi està relacionat amb els processos cognitius que fem servir per aprendre.

 

L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura com una activitat que permet comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat.Aquesta capacitat es troba estretament vinculada a la lectura, ja que ambdues habilitats es potencien mútuament. Escriure bé facilita pensar bé.

 

En la societat actual es fa evident la presència i el contacte d’una gran diversitat de llengües i cultures. Els individus poden desenvolupar una habilitat comunicativa que mobilitza tota la seva experiència lingüística integrada, en la qual els coneixements que té de diverses llengües s’interrelacionen i interactuen  en un determinat context cultural.