Publicacions

El Camp d’Aprenentatge de la Noguera participa de forma activa en revistes del camp de l’educació i de la didàctica de l’arqueologia i de la prehistòria, així com del patrimoni. També participem en jornades i congressos per aportar la nostra experiència i enriquir-nos a la vegada d’experiències que aporten una nova mirada a la nostra tasca docent. Tenim publicats diversos articles en revistes d’educació i algun capítol sobre didàctica de l’arqueologia i la prehistòria en llibres. A més a més hem publicat materials didàctics com les arkeodidaktiques per treballar el patrimoni a l’aula,  i un joc de daus no competitiu d’avaluació del les competències bàsiques.