Un misteri al Park Güell

CODI: MOD09

3r i 4t d’ESO
Aquest projecte consisteix en contestar preguntes/ joc de pistes relacionades amb el Park Güell i que l’alumnat vagi aconseguint resoldre un misteri dins del parc. Aquesta activitat és una proposta lúdica amb la qual aprenen coneixements sobre un espai de Patrimoni com el Park Güell a través de la gamificació i una proposta metodològica STEAM.

ÀREES DE CONEIXEMENT

  • Ciències Socials: Geografia i Història
  • Matemàtiques

COMPETÈNCIES

Àmbit lingüístic

 • Competència 7. Obtenir informació́, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació́ i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.
  • CC 6. Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, interpretació, anticipació, inferència, retenció.

Àmbit matemàtic

 • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
 • Competència 6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.
  • CC 8. Sentit espacial i representació de figures tridimensionals.
  • CC 11. Magnituds i mesura.
  • CC 12. Relacions mètriques i càlcul de mesures en figures.

Àmbit social

 • Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
 • Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.
 • Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.
  • CC 1. Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació, i vocabulari propi.
  • CC 4.Coneixements històrics temporals.
  • CC 12. Les manifestacions artístiques en el seu context històric. Valoració estètica. Estils i llenguatges expressius.

Àmbit digital

 • Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.
  • CC 1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius.
  • CC 7. Realitat virtual i augmentada.
  • CC 10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.
  • CC 22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu.

OBJECTIUS

 • Fomentar l’esperit emprenedor i la confiança en un/a mateix/a, la participació, el sentit crític i la iniciativa.
 • Conèixer, valorar i respectar el patrimoni artístic i cultural.
 • Identificar com a pròpies les característiques històriques i culturals de la societat catalana.
 • Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.

LLOC

  • Park Güell de Barcelona

DURADA

  • Aproximadament 2:30 hores

DESPESA

  • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
  • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

  • 25 alumnes/ 1 grup classe

OBSERVACIONS

 • Punt de trobada: s’ha de pactar entre el centre i el Camp d’Aprenentatge de Barcelona
RECURSOS DIDÀCTICS
icon_quadernQuadern de treball

 • Quadern d’evidències de treball previ a l’aula amb continguts necessàris per a la realització de l’activitat.
 • Fitxa perquè les investigadores i investigadors recopilin les pistes, hipòtesis i conclusions sobre el robatori.
 • Mapa del Park Güell amb els diferents reptes que hi ha a cadascuna de les tres zones i les intel·ligències múltiples que es requereixen.
 • Document per dinamitzar la creació dels equips tenint en compte les intel·ligències múltiples.
icon_tacActivitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmapsPlànols

Escenari al MHM (Mobile History Map):

Torna a totes les activitats