Guerra Civil Espanyola

CODI: HIS12

3r i 4t d’ESO
La Guerra Civil Espanyola continua avui en dia sent un tema de controversia i debat a la nostra societat. La disputa d’un estat separat entre dos pobles ha comportat l’enfrontament a la guerra civil i les discussions i/o decisions polítiques actuals derivades del passat. Al llarg de la temàtica GUERRA CIVIL es pretén recuperar la memòria històrica dels fets, incidint de forma concreta, a la ciutat de Barcelona. Quins fets desencadenaren la guerra? Quins agents participen?

ÀREES DE CONEIXEMENT

 • CIÈNCIES SOCIALS: geografia i història

COMPETÈNCIES

Dimensió històrica

  • Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.
  • Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. 
   • CC1. Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació, i vocabulari propi. 
   • CC3. Cronologia i temps històric.
   • CC6. Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia històrica. 
   • CC7. La memòria històrica. 
  • Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals. 
  • Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics. 
   • CC8. Elements de canvi i continuïtat entre etapes històriques. Arrels històriques de la contemporaneïtat. 
   • CC10. Models d’interpretació geogràfics i de fets històrics.
   • CC11. Les dones en la història i en les societats actuals.
   • CC 13. Anàlisi d’imatges i referents estètics. Descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i audiovisuals.

Dimensió Geogràfica

  • Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació. 
   • CC10. Models d’interpretació geogràfics i de fets històrics.
   • CC17. Cerca, anàlisi i contrast d’informacions diverses.
   • CC18. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports. Eines d’orientació espacial.

Dimensió Cultural i Artística

  • Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat. 
   • CC3. Cronologia i temps històric.
   • CC4. Coneixements històrics temporals.
   • CC5. Fonts primàries i secundàries. 
   • CC11. Les dones en la història i en les societats actuals.

Dimensió Ciutadana

  • Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.
  • Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica.
  • Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
   • CC17. Cerca, anàlisi i contrast d’informacions diverses.
   • CC27. Drets humans. 
   • CC28. Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació.
   • CC30. Identitats personals i col·lectives. Pertinença i cohesió social.

Dimensió Aprendre a Aprendre

  • Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida.
  • Continguts claus:
   • Aprenentatge continuat al llarg de la vida: curiositat intel·lectual, itineraris formatius, competències clau en el món professional, valors del treball, etc.
   • Actituds i hàbits en la societat i en el món professional:responsabilitat en les tasques, efectivitat, respecte a les normes, etc. 
   • Habilitats i actituds per al treball en grup: assumpció de rol, respecte, assertivitat, empatia, escolta activa, responsabilitat, etc.
   • Dinàmiques de grup i treball col·laboratiu: Recerca, debat, dinàmica fitxes Guerra Civil, itinerari…
   • Eines digitals col·laboratives: paquets ofimàtics en línia, fòrums, xats, blogs, wikis, etc.

OBJECTIUS

 • Recuperar la memòria històrica dels fets ocorreguts a la Guerra Civil.
 • Identificar i argumentar, al llarg del recorregut,   els  esdeveniments rellevants i els agents implicats en els punts de l’itinerari a la ciutat de Barcelona.
 • Analitzar els fets històrics, les causes i les conseqüències que esdevingueren derivades de la guerra.

LLOC

  • Una sessió d’activitats de introducció i contextualització dinamitzat pel professorat del CdA (AULA del centre).
  • Itinerari guiat per part de l’alumnat recorrent les Rambles de Barcelona (SORTIDA).

DURADA

  • Variable. Una sortida, una estada temàtica, o projecte al llarg d’un trimestre.

DESPESA

  • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
  • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

  • 25 alumnes/ 1 grup classe

OBSERVACIONS

 • Punt de trobada: s’ha de pactar entre el centre i el Camp d’Aprenentatge de Barcelona.
RECURSOS DIDÀCTICS
icon_quadernQuadern de treball

 • Documentació per a l’alumnat
 • Guerra Civil a Barcelona: Documentació de l’itinerari
 • Rúbrica de l’itinerari i dels blocs temàtics que explicarà l’alumnat a l’aula.
icon_tacActivitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmapsPlànols

Torna a totes les activitats