Clàssics del Mediterrani

CODI: HIS13

Batxillerat

Aquest projecte té com a objectiu treballar el món antic situat en dues ciutats mediterrànies com són Tàrraco i Bàrcino, conèixer les característiques més rellevants de les dues urbs a l’època Romana l’evolució que han fet a través de la història, cada una d’elles, fins a l’època actual.

Aquest procés d’aprenentatge es duu a terme a través d’un projecte compartit amb els centres, els docents i l’alumnat i amb l’ús de les TIC per tal que esdevingui tan significatiu i col·laboratiu com sigui possible.

ÀREES DE CONEIXEMENT

  • Coneixement del medi natural, social i cultural
  • Educació Artística

COMPETÈNCIES

Es contemplen les competències generals de Batxillerat que es treballen de forma global al llarg del projecte

 • Competència en gestió i tractament de la informació
 • Competència digital
 • Competència comunicativa
 • Competència en recerca
 • Competència personal i interpersonal
 • Competència en el coneixement i interacció amb el món

Tanmateix les competències pròpies de cada àmbit i/o matèria es concreten en funció de la modalitat.

a) Modalitat d’humanitats i ciències socials

  • matèries comunes d’opció:  
   • Llatí  (la competència lingüística, la competència artística i cultural i la competència social i ciutadana)
  • matèries de modalitat i específiques : 
   • Història de l’Art (la competència en la dimensió temporal de les manifestacions artístiques; la competència en l’observació, anàlisi i interpretació de les obres d’art, i la competència en el desenvolupament de la sensibilitat estètica)
   •  Història del Món Contemporani (la competència en la dimensió temporal de l’experiència social humana, la competència en la crítica de les fonts històriques i la competència social i cívica)
   •  Geografia (la competència en la dimensió espacial dels fenòmens, la competència en l’anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques i la competència social i cívica.

b) Modalitat d’arts

  • matèries comunes d’opció: 
   • Fonaments de les Arts  (la competència en la dimensió temporal de les manifestacions artístiques; la competència en l’observació, anàlisi i interpretació de les produccions artístiques, i la competència en el desenvolupament de la sensibilitat estètica.).
  • matèries de modalitat i específiques :
   • Història del Món Contemporani  (la competència en la dimensió temporal de l’experiència social humana, la competència en la crítica de les fonts històriques i la competència social i cívica.)
   • Cultura Audiovisual (la competència comunicativa visual i audiovisual, la competència en la sensibilitat estètica, la competència en la creativitat artística i la competència cultural artística)
   • Volum  (la competència en el domini teoricopràctic de les tècniques i els procediments de la producció artística, la competència en la sensibilitat estètica, la competència en la creativitat artística i la competència cultural artística.)

Moltes d’aquestes competències genèriques provenen d’altres competències derivades de l’Educació Secundària Obligatòria:

Dimensió històrica

  • Competència 1: Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.
   • CC3. Cronologia i temps històric.
  • Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.
   • CC8. Elements de canvi i continuïtat entre etapes històriques. Arrels històriques de la contemporaneïtat.

Dimensió geogràfica

  • Competència 5: Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
   • CC19. Interacció entre els grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu impacte mediambiental. Matèries primeres i fonts d’energia.

Dimensió tecnologia i vida quotidiana

  • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.
   • CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana.
   • CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat.

OBJECTIUS

  • Promoure el treball col·laboratiu mitjançant una metodologia activa per tal que l’alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge.
  • Utilitzar les TICs i llenguatges audiovisuals com a eina de recerca i tractament de la informació per a la personalització de l’aprenentatge de l’alumnat.
  • Portar a terme activitats de documentació a partir de diverses fonts amb la finalitat d’analitzar, contrastar i interpretar les informacions.
  • Conèixer els diferents monuments romans de les ciutats de Tàrraco i Barcino dins el seu context social i històric per a la consciència patrimonial.
  • Comprendre i valorar els vestigis romans de les dues ciutats com a reflex de l’evolució que han patit al llarg de la història per tal de copsar les diferències i les similituds amb l’actualitat.
  • Conèixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic romà, contribuint de manera activa a la seva conservació, com a font de riquesa i llegat que cal transmetre a les generacions futures.
  • Seleccionar, analitzar i interpretar informació històrica de fonts directes i indirectes, per obtenir conclusions raonades.
  • Entendre l’espai geogràfic on s’ubiquen les dues ciutats romanes com combinació de processos socials, econòmics, tecnològics i culturals que han actuat en un determinat marc territorial temporal a fi i efecte de conèixer aquest element precedent condicionant en la creació i desenvolupaments d’aquestes ciutats.
  • Identificar els trets essencials de la distribució, dinàmica i estructura bàsica de les ciutats romanes per tal d’entendre quina fou la seva influència en la configuració dels espais.
  • Analitzar la importància de la gestió dels recursos en la creació d’una ciutat a l’època romana per poder comparar-la amb la que té a la realitat de les ciutats actuals.

LLOC

  • Centre històric de Barcelona (una visita prèvia per a la posterior guia del centre de Tarragona)
  • Centre històric de Tarragona (visita guiada per l’alumnat de l’institut de Tarragona amb el qual fan tàndem)
  • Possible cloenda a Empúries.

DURADA

DESPESA

  • Desplaçaments del centre fins els punts de trobada.
  • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

  • 20 alumnes/ 1 grup classe

OBSERVACIONS

 • Punt de trobada: s’ha de pactar entre el centre i els Camps d’Aprenentatge de Barcelona i ciutat de Tarragona
RECURSOS DIDÀCTICS
icon_quadernQuadern de treball

icon_tacActivitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmapsPlànols

Torna a totes les activitats