Activitat: Anàlisi fisicoquímic de l’aigua del riu Llobregat

Fisicoquimic

MODALITATS
Sortida d’un dia
Nivells: (cliqueu per visualitzar la fitxa de l’activitat)

Batxillerat

*Adaptable al 2n cicle d’ESO i a Cicles Formatius

Desenvolupament de l’activitat:

Determinar la qualitat de l’aigua del riu Llobregat a la zona de Guardiola de Berguedà a partir de l’anàlisi d’alguns paràmetres fisicoquímics. L’activitat permetrà comparar resultats amb mostres obtingudes abans i després de la depuradora de Guardiola, per valorar el seu impacte en la qualitat de les aigües. Amb tota la informació recollida i els anàlisis realitzats es relacionaran els paràmetres físics i químics i s’extrauran conclusions sobre la repercussió de tots ells en l’estat de salut del riu com a ecosistema.

Presentació

– Caracterització de la zona i dels punts de treball.

– Breu descripció del curs del riu des del seu naixement fins als punts de mostreig.

– Comentari sobre els paràmetres a treballar i la metodologia.

– Recordatori de les normes de treball en un laboratori.

Treball de camp

– Presa de mesures per al càlcul de cabal.

– Recollida de mostres d’aigua abans i després de la depuradora de Guardiola.

Treball de laboratori

– Realització de les següents pràctiques: matèria orgànica, duresa, alcalinitat, clorurs, concentració d’oxigen, pH, nitrits, nitrats, amoni i fosfats. Obtenció de resultats.

Observacions:

L’activitat és de mig dia. El transport corre a càrrec del centre educatiu. Depenent de l’època de l’any, cal anar equipat per al treball de camp. Cal haver treballat prèviament al centre educatiu:

  • Procediment de càlcul de cabal.
  • Factors de conversió i càlculs estequiomètrics.
  • Coneixement i manipulació del material de laboratori.
  • Finalitat de les valoracions dels diferents paràmetres: clorurs, alcalinitat, duresa, matèria orgànica, concentració d’oxigen dissolt, nitrats, nitrits, fosfats i amoni (es troben explicats breument en el quadern índex de les pràctiques).
Enllaços:

Localització

Quadern