Documents que cal aportar a l’inici de l’estada

Per venir a fer una estada o sortida a qualsevol Camp o Entorn d’Aprenentatge del Departament d’Ensenyament és necessari aportar els següents documents per part de l’escola o institut:

  • Llista amb els alumnes que assisteixen a l’estada o sortida.
  • Certificat d’exempcions i bonificacions, que dóna dret a bonificació o exempció del preu públic de les activitats del CdA o EdA a: famílies nombroses, monoparentals o altres supòsits que podeu consultar a l’Article 4 d’aquest document.
  • Full d’acceptació de l’estada o sortida. S’ha d’imprimir a l’aplicatiu CAMPS quan formalitzeu la inscripció. Ha d’estar segellat i signat pel director/a del centre educatiu.
  • Autorització ús d’imatge. El camp d’aprenentatge disposa d’espais de comunicació on informa i fa difusió de les activitats que realitza. Aquesta autorització de grup serà el consentiment  dels centres perquè el Camp d’aprenentatge pugui  publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus/seves alumnes mentre fan les activitats.

A més, cal tenir en compte que el CdA lliurarà el rebut conforme el centre educatiu ha realitzat el pagament del preu públic. Aquest rebut actua com a factura i és el que els centres hauran d’entrar a l’aplicatiu Esfera.