Projecte: Coneix l’entorn del meu poble

Entorn

El projecte “Coneix l’entorn del meu poble” és un projecte dissenyat pel Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà i pensat per a portar a terme amb alumnes de Cicle Superior de Primària dels centres de la comarca del Berguedà. Té per objectiu que els alumnes dissenyin un itinerari al voltant del seu poble i el donin a conèixer, a les altres escoles, i a qui hi pugui estar interessat d’arreu, ja que els resultats es publicaran a diferents plataformes de la xarxa i al bloc del projecte.

Al llarg del projecte es pretén que els alumnes investiguin, descobreixin, coneguin i transmetin alguns dels trets més rellevants del patrimoni natural, social o cultural de l’entorn del seu poble. Serà cada escola, i cada grup d’alumnes els que hauran de decidir què volen mostrar del seu poble, i els qui aniran bastint els continguts de l’itinerari que hauran de portar a terme.  Durant el projecte, l’equip de mestres del CdA farà actuacions puntuals, de suport i ajuda als alumnes i als mestres, però una part important de les feines que implica el projecte corren a càrrec del centre educatiu.

Al llarg del projecte els alumnes hauran de realitzar diversos tipus de feines:

 • Dissenyar un itinerari, que recorri diferents llocs d’interès, i que posteriorment realitzaran a peu. Aquest itinerari generarà tot un seguit d’informacions (descripció, mapes, perfils, dades, track, fotos i vídeo) les quals es publicaran en un bloc i a diverses pàgines d’internet com ara wikiloc, youtube o geocaching. La descripció d’aquest itinerari s’haurà de veure plasmada en un article periodístic.
 • El dia que es realitzi l’itinerari els alumnes faran fotos i gravaran vídeos de la sortida amb l’objectiu de fer un recull de fotos, i que editin un vídeo de la sortida, on es visualitzin els principals llocs d’interès per on transcorre el regcorregut que hagin dissenyat.
 • Realitzar un treball de recerca d’informació a partir de diverses fonts (pares, avis, gent del poble, internet, biblioteca, etc.) que pugui complementar la informació i les dades obtingudes durant l’itinerari. Aquesta recerca pot ser interdisciplinar o bé centrada únicament en una sola temàtica.

Farem una primera sessió de coordinació a l’inici de curs amb els mestres implicats, per tal de fer la presentació del projecte i detallar les activitats i les principals eines que utilitzarem al llarg del desenvolupament del projecte. Aquesta trobada es realitzarà a la seu del Camp, a Guardiola de Berguedà.

Projecte interdisciplinar

Aquest és un projecte interdisciplinar i està dissenyat de manera que ofereix la possibilitat de realitzar treballs en diverses àrees. Totes les tasques del projecte es poden incorporar al currículum, ja que formen part dels continguts i competències de les àrees de llengua catalana, coneixement del medi natural, social i cultural, educació artística, educació física o, fins i tot, en l’àmbit d’alguna de les llengües que es treballin al centre. Cada centre treballarà una o diverses àrees en funció de les seves necessitats, de l’itinerari o del treball de recerca que es vulgui fer. Serà important, però, la coordinació i el treball en equip entre els diferents mestres implicats.

Objectius
 • Treballar aspectes del passat, el present i el futur de l’entorn natural, social o cultural del nostre poble.
 • Utilitzar les TIC/TAC per la recerca d’informació, per tractar-la, per exposar-la i difondre-la.
 • Adquirir destreses en la utilització i interpretació d’un mapa topogràfic, el GPS i programes i apliacions topogràfiques.
 • Iniciar-se en el tractament d’imatges digitals amb l’ordinador.
 • Dissenyar i actualitzar un bloc per publicar les diferents feines realitzades.
 • Aprendre a preparar una entrevista, seguir una exposició oral, prendre apunts i formular preguntes. (Opcional)
 • Utilitzar de forma acurada i entenedora el llenguatge escrit.
 • Elaborar diferents tipus de texts.
 • Realitzar una exposició oral, exposant el projecte realitzat a pares, alumnes o companys. (Opcional)
 • Crear una música i/o la cançó per acompanyar un vídeo. (Opcional)
 • Estimular el treball cooperatiu entre els alumnes i els centres.
Període de desenvolupament del projecte

Primer i segon trimestre del curs. Constarà de 3 activitats a realitzar amb els mestres del CdA. La durada d’aquestes podrà ser de tot un matí o tot el dia. Cal remarcar que també requerirà d’altres sessions de treball amb el grup (responsabilitat del tutor i del centre educatiu del grup) per tal d’acabar de complementar l’itinerari.

Assessorament

A finals de setembre es realitzarà una trobada informativa amb tots els tutors i mestres implicats en el projecte. El CdA es compromet a ajudar als mestres i alumnes en tots els aspectes tècnics que comporta el treball amb els ordinadors: blocs, tractament de la imatge, pujar vídeos a la xarxa, etc. En cas que sigui necessari, es podran fer trobades individuals al centre, sempre que ho sol·licitin els mestres per tal de poder resoldre aquells  problemes i/o dubtes que puguin anar sorgint.

Enllaç als blocs del projecte fins al curs 2019-2020