Calendari PFZ

Calendari curs 2021-2022

Procés Dates
Detecció de necessitats Del 29 d’abril al 14 de maig de 2021
Anàlisi i aprovació de les propostes dels PFZ en les Comissions d’Ordenació Educativa Territorial dels ST. Fins al 14 de juny de 2021
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació Fins al 30 de juny de 2021
Confirmació de les activitats Fins al 15 de juliol de 2021
Publicació de les activitats Juliol-agost de 2021
Inscripció a les activitats Del 13 al 26 de setembre de 2021
Anàlisi d’inscripcions, modificacions i assignació de places Del 27 de setembre al 7 d’octubre
Consulta d’assignacions 8 d’octubre de 2021
Inici de les activitats de formació 14 d’octubre de 2021

 

Detecció de necessitats

Sol·licitud de formació en centre Sol·licitud de formació per a centre Proposta de formació individual

 • Assessorament
 • Formació interna de centre (FIC)
 • Taller a centre
 • Visita formativa a centre

 • Seminaris de coordinació
 • Curs / seminari d’equips de centre
 • Taller d’equips de centre

 

 

 

 • Taller
 • Curs
 • Seminari
 • Grup de treball
 • Conferència, taula rodona, trobada pedagògica, intercanvi d’experiències, jornades (mínim 5 hores) i cicles de conferències

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA FORMACIÓ

1. Competències professionals docents: definir el nou marc de referència de les competències professionals docents per a la transformació del sistema educatiu.
2. Inducció a la docència: avançar cap a un nou model d’inducció a la docència i centres de referència per a la formació inicial.
3. Centres educatius en línia: impulsar la innovació organitzativa i metodològica en els processos d’educació híbrida a través de la formació, els recursos digitals i la promoció del treball en xarxa.
4. Cultura digital: capacitar digitalment l’alumnat i el professorat en el marc del Pla Digital de Catalunya.
5. Nous contextos i recursos per al desenvolupament professional: promoure plans de formació als centres, a la zona educativa i a les xarxes per al desenvolupament professional docent en col·laboració amb els agents educatius de l’entorn.
6. Aprenentatge competencial: afavorir metodologies innovadores per al treball competencial amb propostes didàctiques, gestió de projectes transversals i models d’avaluació competencials, en un marc plurilingüe i d’orientació educativa personalitzada.
7. Educació inclusiva: generar itineraris d’aprenentatge personalitzats, amb interrelació d’emocions, motivació i cognició, posant en valor la diferència com a oportunitat d’aprenentatge per al conjunt de la comunitat educativa.
8. Perspectiva de gènere: afavorir una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions, relacionades amb el gènere o amb l’orientació afectiva-sexual, així com una orientació acadèmica i professional no sexista.
9. Educació per a la sostenibilitat: contribuir a través de la formació docent a l’assoliment dels Objectius per a un Desenvolupament Sostenible (ODS), com a marc competencial de la ciutadania catalana del segle XXI.
10. Evidències d’impacte: impulsar processos d’avaluació de la formació, generadors d’evidències per permetre la presa de decisions orientades a la millora i la rendició de comptes com a cultura de centre.

OBJECTIUS DE FORMACIÓ

Els objectius de formació permanent volen donar resposta a les necessitats d’actualització i desenvolupament professional del professorat, dels centres educatius i dels equips de professionals del Servei d’Educació de Catalunya.
Els objectius de formació permanent són el marc de referència comú per a la planificació de les propostes formatives del Departament d’Educació.

1. Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
2. Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
3. Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
4. Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
5. Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.
6. Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora continua.
7. Consolidar la qualitat en la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.
8. Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.
9. Promoure la relació dels centres amb altres centres, famílies, institucions i/o empreses per millorar l’atenció educativa i enfortir els àmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.
10. Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.