Rúbriques

Una rúbrica és una matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització relacionats amb l’avaluació d’una competència (o de components de diferents competències) i, de l’altra, els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca d’avaluació.

Pautes per fer una rúbrica amb l’alumnat
Document de treball.
Full d’indicadors Rúbrica
Indicadors revisió rúbriques realitzades per l’alumnat.
Banc de rúbriques
Models de rúbriques organitzades per competències.
Exemples de rúbriques
Recull de rúbriques classificades per competències, SI El Gurb.
Rúbriques per competències
Grup de treball de cap d’estudis de centres públics de Terrassa i entorn.
10 preguntes entorn a les rúbriques
Entrevista amb Ernesto Panadero, Doctor en Piscologia Evolutiva (UAM).
CoRubrics
Plantilla pública per fer un procés complet d’avaluació amb rúbriques utilitzant eines de Google Apps.
RubiStar
Eina gratuïta per crear rúbriques a partir de plantilles o lliurement. Té també una recopilació de rúbriques creades que es poden modificar.