CRP

Els centres de recursos pedagògics són serveis educatius creats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a donar suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat.
Actualment hi ha 74 CRP i 5 extensions de CRP que cobreixen tot l’àmbit territorial propi del Departament d’Ensenyament.
En concret, el nostre CRP dóna servei a tota la comarca del Ripollès.

Qui som
Actualment, al CRP del Ripollès hi estem destinades dues persones:
M. Carme Llagostera i Jessica Ribas

Horari
El nostre horari d’atenció al públic és el següent:
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Tardes: de dilluns a dijous de 15 a 18 h.
Telèfon: 972700918

Fins el 10 de setembre, el 22 de desembre i del 6 de juny al 15 de juliol, realitzem horari intensiu i només tindrem obert al públic els matins de 9 a 14 h.

Funcions dels CRP

Les funcions dels CRP, fins que no s’aprovi el nou decret que hauria de regular els serveis educatius, queden establertes pel Decret 155/1994, de 28 de juny i són:
Oferta de recursos, d’equipaments i de serveis als centres docents, als mestres i als professors per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d’utilització.
Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l’ús del professorat.
Suport a les activitats docents i a l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent.
Coordinació i organització de l’execució i del seguiment de les activitats de formació permanent i col·laboració en la detecció de les necessitats de formació i en l’elaboració de propostes per satisfer-les.
Altres funcions que els atribueixi el Departament d’Ensenyament.