Biblioteca escolar

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un entorn de formació que ofereix materials en tots els tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca.
És un servei adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa, per al desenvolupament del currículum És un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives.

En aquest enllaç podeu consultar novetats i informacions diverses sobre la biblioteca escolar.