Projecte Química en contextQuímica en Context és un projecte curricular de química de Batxillerat que promou les competències específiques d’aquesta assignatura: modelització, indagació i argumentació.


Nivell: Batxillerat
Format: Activitats
Àrea de coneixement: Científic

 

Química en Context és un projecte curricular de química de batxillerat que promou les competències específiques d’aquesta assignatura: modelització, indagació i argumentació.

 • L’ensenyament de les ciències basat en el context pretén donar funcionalitat i significat als aprenentatges i desvetllar la motivació i interès dels alumnes.

  Característiques de les unitats i les activitats

  • Les unitats es desenvolupen en el marc d’un context, relacionat amb el títol de la unitat, que serveix de fil conductor per establir connexions amb la vida quotidiana i les contribucions de la química a la millora de la qualitat de vida i a la sostenibilitat.
  • Les activitats que composen les unitats són de tipologia diversa:
   • activitats d’apropiació d’objectius i detecció d’idees prèvies
   • activitats context-contingut que, a partir de situacions derivades de la temàtica de la unitat i la formulació de preguntes, ajuden els alumnes a apropiar-se, construir o aplicar les idees clau i models de la química de batxillerat.
   • activitats experimentals de caire indagatiu, sovint amb l’ús de sensors, que aprofiten el potencial de l’experimentació per treballar la formulació de preguntes i  hipòtesis, el disseny d’experiments, la discussió i la interpretació dels resultats.
   • activitats que utilitzen animacions, simulacions, videos d’experiments realitzats pels membes del grup, i altres recursos digitals per promoure la modelitazació i l’argumentació.
   • activitats de síntesis, debat i reflexió sobre els aprenentatges.i les situacions problematitzadores.

               1er Batxillerat : 3 Unitats                                                                             2n  Batxillerat : 5 Unitats         

 

 

Objectius

Objectius

 • Desvetllar emocions, interès i curiositat per la química, elements que són imprescindibles per a l’aprenentatge.
 • Donar funcionalitat i significat als aprenentatges a partir dels contextos.
 • Desenvolupar processos d’indagació, de modelització i d’argumentació en ciències.
 • Contribuir al desenvolupament de les competències generals i específiques de la química de batxillerat.

Recursos relacionats

Experiència formativa – Química en context: desenvolupar competències al batxillerat

Data d'incorporació: 13/09/2021