C3 Eixos Transversals d’Innovació Pedagògica

Catàlegs

Per a la millora del Projecte Educatiu del Centre
DESTINATARIS: Centres educatius

En aquest catàleg us oferim experiències formatives i recursos pedagògics perquè pugueu iniciar processos de canvi profunds i sostenibles en les pràctiques d’aprenentatge del vostre centre, a través de la construcció d’Eixos Transversals d’Innovació Pedagògica que singularitzin el vostre projecte educatiu.
Podreu seleccionar les experiències d’aprenentatge o recursos pedagògics més adequats, en funció dels vostres objectius d’aprenentatge com a centre. El catàleg s’organitza de la següent manera:

  • EIXOS TRANSVERSAL D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA (ETIP): A cadascun dels ETIPs trobareu una presentació general i els elements més adequats en funció dels vostres objectius.


L’ART PER LA VIDA

A través de les ARTS construïm coneixement, desenvolupem la creativitat, ens comuniquem, expressem sentiments, pensaments i emocions de manera personal amb els diferents llenguatges: visual i plàstic, musical i corporal.

LA LITERATURA, UN TRESOR PER DESCOBRIR I PER DESCOBRIR-NOS

Experiències de formació i recursos pedagògics per descobrir les implicacions que té la literatura a la vida de les persones, la societat, l’educació i el món.

ENTRE LA TERRA I EL CEL, ON SOM NOSALTRES?

Nosaltres vivim sobre la Terra però contínuament estem observant el cel. Què en podem treure de les observacions de la Terra?  i del cel? Com podem interpretar aquestes observacions? Quins coneixements podem adquirir

MATEMÀTIQUES PER A TOTHOM

Raonar, resoldre problemes, fer connexions i expressar-se a través de les matemàtiques. Oferim recursos destinats a que tothom vagi tant enllà com pugui en l'adquisició de la competència matemàtica.

MEDI PER UN FUTUR POSSIBLE

Ajudar a desenvolupar una mirada crítica i un compromís personal en la defensa del medi, la conservació del patrimoni natural i cultural i la cerca d’una societat més justa.

CIÈNCIA PER COMPRENDRE I ACTUAR

La competència científica al·ludeix a la capacitat i la voluntat d’utilitzar els coneixements i les metodologies pròpies de les ciències per explicar la naturalesa, per plantejar preguntes i per extreure’n conclusions basades en proves

PARAULES PER CONSTRUIR PENSAMENT I COMUNICAR

La paraules ens permeten construir pensament, estructurar els coneixements i comunicar-nos. Anem construint el món i compartint-lo a partir de les nostres interaccions, dels nostres escrits, de les nostres paraules. 

E-MOCIÓ, LA CLAU DE L’APRENENTATGE

L'emoció és el motor que sentim i que ens impulsa. De fet, la mateixa paraula 'emoció' està vinculada etimològicament amb l'acció de moure's. L'emoció ens motiva i ens mou.

TECNOLOGIES PER REPENSAR LA VIDA CREANT

L'activitat tecnològica està molt fortament lligada a la cultura, depenent de cada societat, de cada poble i en cada moment històric, i al mateix temps influint sobre ella. Per exemple, la tecnologia pot ser usada per protegir el medi

STEAM PER COMPRENDRE I ABORDAR ELS REPTES DE LA HUMANITAT

Amb l'enfocament STEAM els aprenentatges prenen sentit en un context globalitzat en el qual es plantegen de forma integrada els coneixements per analitzar i resoldre els grans reptes actuals i futurs de la humanitat.