ACTIVITATS FORMATIVES 1r trimestre curs 2020-21:

És vigent la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Per aquest motiu, les activitats seran en format virtual.