Alumnat nouvingut: orientacions i propostes per al període de confinament

Aquest dossier conté orientacions, recomanacions i eines per als tutors d’aules d’acollida i per a tot els docents que atenen alumnat nouvingut. En les circumstàncies actuals, els materials i recursos proposats en aquest document volen ajudar a la continuïtat dels processos d’ensenyament i aprenentatge, al manteniment d’hàbits
escolars, així com a l’acompanyament i suport al benestar d’aquests alumnes.