Formació interna de centre (FIC)

ficModalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

La FIC vol promoure un procés col·lectiu de reflexió i de dinamització interna del centre a partir de conèixer i reconèixer en quins aspectes es pot millorar i en quins caldria avançar.

Es fonamenta en el valor que aporta una formació en el propi centre:

  • perquè parteix i aprofita l’experiència i el saber dels docents del centre;
  • perquè a partir d’aquesta experiència cerca les possibilitats de millora que hi ha a cada centre;
  • perquè permet als docents tenir una visió de conjunt del procés d’aprenentatge que els ajuda a adequar cadascuna de les seves intervencions;
  • perquè ajuda a generar dinàmiques internes de debat pedagògic i de treball en equip, que donen continuïtat al procés formatiu i creen el context idoni perquè les innovacions a les aules i als centres progressin i es consolidineris i indicadors) del procés formatiu i de la transferència a l’aula dels continguts de la formació i la seva contribució a la millora dels resultat.
  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.
  • Té una durada de 30 hores, de les quals 20 han de ser de treball conjunt i 10 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.
  • En aquest enllaç podreu consultar els itineraris formatius disponibles i consultar-ne més informació

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres.