Formació

Modalitats de formació en centre

A partir del curs 2018-2019 s’inclou una nova modalitat de formació. Així a les tres modalitats de formació en el centre: assessorament, taller a centre i Formació interna del centre (FIC) amb materials on-line, s’afegeix la visita formativa a centre.

Assessorament

Formació que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. És liderat per l’equip directiu. El professional expert del centre encarregat de coordinar el treball del centre, se certificarà com a formador/a.

La seva finalitat és generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre i promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat.

Objectius específics

 • Generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre.
 • Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat.

Característiques

 • Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
 • Estableix uns objectius de la formació amb els seus criteris i indicadors.

Format i durada

Format presencial. La durada pot ser de 30h, 25h o 21h, amb dues terceres parts amb la persona responsable de la formació i la resta, de treball autònom al centre. Aquest treball, individual o col·lectiu, estarà destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.

Avaluació

 • Satisfacció de les persones assistents i de l’equip directiu en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa.
 • Aprofitament i transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa.
 • Definició de línies de treball a seguir per consolidar l’aplicació de la formació rebuda a la pràctica docent.

Taller a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat.

S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. El professional expert se certificarà com a formador/a.

Objectius específics

 • Generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre.
 • Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat.

Característiques

 • Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
 • Estableix uns objectius de la formació amb els seus criteris i indicadors.

Format i durada

Format presencial. Té una durada màxima de 15 hores, amb dues terceres parts amb la persona formadora i la resta, de treball autònom al centre. Aquest treball, individual o col·lectiu, estarà destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.

Avaluació

 • Satisfacció de les persones assistents i de l’equip directiu en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa.
 • Aprofitament i transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa.
 • Definició de línies de treball a seguir per consolidar l’aplicació de la formació rebuda a la pràctica docent.

Formació interna del centre (FIC) amb materials on-line

Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. L’equip de coordinació se certificarà com a coordinador/a.

Objectius específics

 • Generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre.
 • Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat.

Característiques

Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats, així com recollir en la documentació del centre els acords fruit de l’avaluació d’aquesta formació.

El Departament d’Ensenyament facilitarà protocols i itineraris de treball per a una reflexió metodològica col·lectiva de centre amb materials on-line. Aquests protocols i itineraris, concebuts com a eines pràctiques que guiïn als mestres i al professorat inclouen:

 • Fase d’autodiagnosi (eines d’anàlisi de les proves de competències bàsiques, elements d’anàlisi, etc.)
 • Fase de planificació
 • Fase de construcció i experimentació (materials de formació, orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia)
 • Fase d’avaluació (protocols i instruments d’avaluació,criteris i indicadors del procés formatiu i de la transferència a l’aula dels continguts de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats). L’avaluació de l’activitat formativa ha de formar part de la memòria anual del centre.

Aquest procés formatiu es recull en la carpeta de formació. Els equips de coordinació disposaran del suport d’una persona del CRP. Hi ha dos tipus d’itineraris: guiats i propis.

Format i durada

Format presencial. Té una durada de 30 hores amb 20 hores presencials de les persones participants i 10 hores de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata a l’aula o al centre.

Visita formativa a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a promoure un procés de reflexió sobre la pròpia pràctica a partir de conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades.
Ha d’implicar l’equip docent i ha de conduir a la millora d’algun aspecte metodològic, organitzatiu o de relació amb l’entorn.

Finalitat

 • Conèixer pràctiques educatives i experiències d’èxit d’altres centres.
 • Promoure l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge entre iguals a partir de la visita a un centre que mostra una pràctica d’èxit.
 • Generar transformacions en els centres reflexionant sobre experiències observades en altres centres.
 • Establir xarxes de relació entre centres i professorat.

Objectius específics Conèixer pràctiques educatives i experiències d’èxit d’altres centres.

 • Promoure l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge entre iguals a partir de la visita a un centre que explica una pràctica d’èxit.
 • Generar transformacions en els centres reflexionant sobre experiències d’altres centres.
 • Establir xarxes de relació entre centres i professorat.

Característiques

Requereix la sol·licitud al CRP per part d’un centre que vol fer una visita formativa.

Requereix el compromís del centre en formació de transferir el resultat de l’estada i de recollir en la documentació del centre les propostes d’acció i els acords fruit de la formació.

El centre visitant pot proposar el centre a visitar (centre formador). El CRP comprova que la sol·licitud de visita formativa s’adequa a les necessitats del centre i a les característiques de la modalitat, realitza la proposta al centre formador i gestiona l’activitat formativa.

Quan no hi ha proposta de centre a visitar, el CRP s’encarrega de buscar el centre formador. El centre formador planifica el contingut de la visita en funció de les necessitats del centre visitant.

Format i durada

Durada total de l’activitat: mínim 15 hores, inclou la visita al centre formador i el treball previ a la visita i el
treball posterior d’elaboració del pla d’acció. Durada dels altres requisits: recomanat 1/3 del total.

Avaluació

 • Satisfacció de les persones assistents i de l’equip directiu en relació amb el disseny i el desenvolupament de
  l’activitat formativa.
 • Aprofitament i definició de propostes d’acció a seguir per consolidar l’aplicació de la formació rebuda a la
  pràctica docent.
 • Transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat
  formativa.

Documentació necessària

 • Demanda justificada del centre
 • Compromís del centre de fer un treball de seguiment intern de la transferència al centre.
 • Document de proposta de formació per part del centre formador
 • Documents amb propostes d’acció del centre visitant, amb els acords fruit de la formació.