Llicències d’estudi de matemàtiques


Nivell: Internivells
Format: Document
Àrea de coneixement: Matemàtic

Taula de continguts

 • Competència matemàtica i geometria entre l’ESO i el Batxillerat
 • Estudi i anàlisi de la complementarietat entre recursos TAC i recursos manipulatius com a eina per a la millora de la competència matemàtica de l’alumnat
 • Itineraris de Matemàtiques
 • De les estratègies informals a les eficients per al càlcul
 • La motivació
 • Recursos materials i activitats experimentals en l’educació matemàtica a secundària
 • Càlculus
 • L’educació matemàtica a través del treball en contextos no matemàtics
 • MATECONTES Contes i matemàtiques
 • La conversa de matemàtiques a l’aula
 • Trencant, partint, repartint…
 • Matemàtiques visuals
 • L’activitat matemàtica a l’aula virtual i presencial. Elaboració dels materials i estudi comparatiu
 • Pla d’acollida matemàtica per a l’alumnat nouvingut a l’ESO

 


Competència matemàtica i geometria entre l’ESO i el Batxillerat

Disseny d’organitzacions didàctiques amb Wiris i GeoGebra

 • Autor: Bernat Ancochea Millet (Curs 2010/2011)
 • Nivell: Infantil, primària i ESO
 • Característiques: Se’ns proposa un conjunt de tallers de geometria fent ús del programa de GeoGebra i de pàgines web en les que es fa servir aquest programa.

Resum

Les activitats que s’han dut a terme al llarg de la llicència han estat desenvolupades en diferents vessants: – realització de tallers de geometria de caire interdisciplinar amb alumnat de diferents nivells educatius. – difusió dels tallers de geometria i d’activitats amb el programa GeoGebra en diferents ponències i xerrades i com a tutor de cursos virtuals. – assistència a congressos i reunions sobre el tema de la llicència. En aquesta llicència d’ estudis , Modalitat A, s’ha volgut reflexionar sobre la pràctica educativa i a l’hora estudiar la potencialitat dels tallers de geometria per treballar les competències bàsiques des de l’àrea de les matemàtiques. Partint de la pràctica a l’aula, és a dir, analitzant problemes que ja es treballen hem estudiat com es poden adequar per tal de promoure el pensament crític de l’alumnat, quins processos es desenvolupen i quines estratègies s’utilitzen en la seva resolució. Hem vist, a més, quines connexions s’estableixen entre la matemàtica i altres àrees per així prendre consciència de les competències que s’hi treballen, tant la competència matemàtica com les altres competències bàsiques.


Estudi i anàlisi de la complementarietat entre recursos TAC i recursos manipulatius com a eina per a la millora de la competència matemàtica de l’alumnat

 • Autor: Jordi Payró Català (Curs 2010/2011)
 • Nivell: Educació Primària
 • Característiques: Recerca qualitativa duta a terme a partir de les activitats realitzades en els diferents cicles d’Educació Primària. També recull la creació d’activitats utilitzant recursos manipulatius i recursos TAC per als diferents cicles de l’etapa.

Resum

La utilització de materials manipulatius i recursos TAC és necessària per treballar els continguts curriculars i competencials en l’àrea de matemàtiques. Això porta a la conveniència de disposar d’un ampli ventall d’aquests recursos per tal d’ajudar a la millora de la competència matemàtica de l’alumnat d’Educació Primària. Es fan propostes concretes que corroboren la hipòtesi inicial, procurant que siguin sòlides i rigoroses des del punt de vista matemàtic i didàctic, i que s’adeqüin als continguts i a les competències tal com s’entenen des del currículum, buscant la complementarietat de les activitats amb els dos tipus de recursos. Les activitats proporcionen vivències i experiències en l’alumnat que l’ajuden a desenvolupar les seves capacitats de manera competencial. A més, la utilització de materials manipulatius i TAC augmenta la motivació de l’alumnat, i manté el grau d’esforç necessari per assolir els continguts curriculars de l’àrea.


Itineraris de Matemàtiques

Recobriment curricular amb seqüències didàctiques per a l’aula digital de secundària.

 • Autor: Victòria Oliu Subiranas (Curs 2010/2011)
 • Nivell: ESO
 • Característiques: Col·lecció de vint-i-sis objectes d’aprenentatge (seqüències didàctiques), per utilitzar per separat o també agrupats en sis cursos Moodle (itineraris). Els objectes d’aprenentatge es presenten en tres formats diferents: web (html), paquet SCORM (zip) i document font editable (elp). El format web permet examinar-ne el contingut; amb el document SCORM es poden incorporar els objectes d’aprenentatge en un curs Moodle propi; i el document editable permet modificar i adaptar els objectes d’aprenentatge a les necessitats concretes de l’alumnat destinatari. Els cursos Moodle es poden examinar i baixar de la plataforma Alexandria. Tot i que és un material disponible en format digital, la majoria dels objectes d’aprenentatge van acompanyats de documents PDF, que facilita també el treball fora de línia amb l’alumnat. S’ha redactat una guia del professorat on s’explica com utilitzar el material i com es pot modificar i adaptar.

Resum

Material per atendre les necessitats diverses que es poden trobar en una aula de matemàtiques de secundaria: currículum normal, reforç i ampliació. Al presentar el material en paquets seguint l’estàndard SCORM permet incorporar-lo fàcilment en un entorn virtual d’aprenentatge compatible amb SCORM, com per exemple la plataforma Moodle. Però, a més, també s’ha exportat cada paquet en format web, de manera que es pot examinar el contingut i utilitzar-lo directament, només amb un navegador d’Internet. A més d’aplicacions web interactives digitals (com ara aplicacions GeoGebra), també hi ha una part del material amb PDF’s per imprimir i propostes didàctiques per realitzar sense ordinador.


De les estratègies informals a les eficients per al càlcul

Concreció de propostes per a un aprenentatge del càlcul més eficaç

 • Autora:  Carme Barba Uriach (Curs 2004/2005)
 • Nivell: Educació Infantil
 • Característiques: Una recerca sobre com s’apren a comptar acompanyat de vídeos i materials per l’aula.

Resum

La finalitat del treball és oferir als mestres d’educació infantil una prova que els proporcioni informació de com compta el seu alumnat i de les estratègies que utilitzen. Amb aquest objectiu es proposen un conjunt de tasques d’avaluació que els infants han de resoldre de forma individual i sense l’ajuda de l’adult. S’adjunta un recull de vídeos que mostren una varietat considerable de respostes i de mètodes de resolució emprats per alumnat d’un mateix nivell. Aquest projecte es defineix en la línia d’avaluar per modificar la intervenció educativa i és amb aquest objectiu que es planteja una proposta metodològica per afavorir l’adquisició d’estratègies eficients pel càlcul. Es concreta en un recull de materials triats i dissenyats amb la intenció d’oferir models per pensar i representar. Per cada material es descriuen una sèrie d’activitats i suggeriments per portar-les a terme i algunes propostes gràfiques de treball individual. Es complementa amb una proposta de jocs pensats i triats per què permeten, d’una forma lúdica, aplicar coneixements i estratègies introduïdes amb els materials.


La motivació

Un factor clau per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les competències matemàtiques a secundària

 • Autor:  Damià Sabaté Giménez (Curs 2005/2006)
 • Nivell: Educació Secundària
 • Característiques: Una recerca sobre com s’apren a comptar acompanyat de vídeos i materials per l’aula.

Resum

quest treball parteix del fet que sectors importants de l’alumnat tenen por a les matemàtiques, presenten uns nivells molt baixos de motivació per a totes les activitats que s’hi relacionen i dissenyen el seu currículum personal en funció d’aquesta fòbia. En primer lloc, es fa un diagnòstic de la situació en què s’estudien els aspectes següents: 1. Dades de proves d’avaluació. 2. Imatge dominant de les matemàtiques escolars. 3. Possibilitats i límits per a la innovació a les classes de matemàtiques. Després es recullen un seguit d’opinions expertes sobre el tema i, a continuació, s’estudien les connexions que hi ha entre la motivació i diversos aspectes de l’ensenyament i de l’aprenentatge de les matemàtiques, com ara, les noves tecnologies, les innovacions metodològiques, la matemàtica recreativa, la història de les matemàtiques, les estratègies d’avaluació, la diversitat, l’aplicabilitat de les matemàtiques, etc. Finalment, es presenten conclusions i propostes concretes i pràctiques per aconseguir una millora de la motivació en l’àmbit de les matemàtiques. La millora de la motivació per al treball de les matemàtiques no és incompatible amb l’exigència sinó tot el contrari. L’esforç i el treball s’assumeixen, sobretot, quan la feina té sentit.


Recursos materials i activitats experimentals en l’educació matemàtica a secundària

 • Autor:  Anton Aubanell Pou (Curs 2005/2006)
 • Nivell: Educació Secundària
 • Característiques: Una recerca sobre materials manipulatius per l’aula de matemàtiques amb enregistrament en vídeo sobre la seva utilització

Resum

Aquest treball intenta aportar una visió sistemàtica dels recursos materials i les activitats experimentals (RMAE) en l’educació matemàtica a secundària, estudiar les condicions metodològiques del seu ús i posar de manifest els avantatges que poden oferir per a la presentació, consolidació i aplicació d’idees matemàtiques. Hem explorat aspectes generals sobre la utilització dels RMAE, aspectes específics sobre RMAE concrets i aspectes d’organització de les activitats pràctiques. Pel que fa als aspectes generals s’estableix un marc teòric, es proposa un sistema d’indicadors de qualitat per als recursos materials, s’apunten criteris i eines d’avaluació dels RMAE i es construeix una classificació general d’aquests recursos. Quant a les propostes concretes, es presenta un catàleg de RMAE, guions, enregistraments i informes sobre col·leccions. Referent a l’organització de les activitats pràctiques hem intentat aportar un perfil de laboratori de matemàtiques, proposar un protocol d’activitats experimentals, estudiar aspectes referents a la incorporació d’aquestes activitats en l’avaluació de l’alumnat, explorar la relació entre competències i RMAE i proposar un recobriment del currículum de secundària a través de RMAE. Aquesta última aportació ens sembla especialment interessant pel fet que dóna unitat al projecte i concreta el seu ús en el marc d’una metodologia experimental global, sòlida i coherent.


Càlculus

La història dels nombres com a eina de millora en la comprensió numèrica de l’alumnat de 10 a 14 anys

 • Autor:  Joan Jareño Ruiz (Curs 2006/2007)
 • Nivell: Educació Primària i Secundària
 • Característiques: Una treball amb materials interactius sobre història de la numeració

Resum

Una part important del treball realitzat es centra en l’estudi de la història de l’evolució del concepte de nombre natural, de les diferents formes de comptar i de la seva representació escrita, comparant-lo amb el de les dificultats del seu aprenentatge par part de l’alumnat dels primers anys d’escola, per tal d’obtenir una nova perspectiva en l’orientació didàctica del disseny d’activitats relacionades. Però altra part important de la recerca feta gira al voltant de la idea de que la revisió d’aquest procés històric amb alumnat de cursos superiors farà altres tipus d’aportacions.

 1. Ajudarà a observar la matemàtica com una ciència que ha evolucionat i salvat esculls (perspectiva històrica).
 2. Es veurà que ha servit per resoldre problemes concrets i comuns; parlem, per tant, d’una ciència humana i, donat que arreu es compta de formes diverses, universal (perspectiva intercultural).
 3. Ajudarà a formar d’una manera més completa el concepte de nombre, obtenint un “coneixement del nostre coneixement”, una metacognició sobre el mateix (perspectiva conceptual).
 4. Repercutirà en la millora del “sentit numèric” i en l’elaboració personal d’estratègies de càlcul (perspectiva instrumental). Al web que acompanya la proposta s’hi poden trobar una trentena d’activitats desenvolupades per aplicar directament a l’aula.

L’educació matemàtica a través del treball en contextos no matemàtics

 • Autor:  Martí Casadevall Pou (Curs 2007/2008)
 • Nivell: Educació Secundària
 • Característiques: Una proposta que pot interessar al professorat preocupat perquè l’alumnat no vegi les matemàtiques deslligades del seu paper per a respondre qüestions i problemes relacionats amb necessitats humanes bàsiques,

Resum

La proposta d’educació matemàtica en contextos no matemàtics, que s’exposa a la memòria, s’exemplifica en quatre unitats didàctiques, Ombres del sol, Terrenys i habitatges, Construcció d’una taula d’orientació i Enquesta electoral, que són fruït de força anys d’experimentació a l’aula. Cada unitat didàctica inclou una fitxa bàsica de la proposta, una programació didàctica i un material de treball en forma de quadern per a l’alumnat. En algun cas també s’adjunten altres materials de suport.


MATECONTES Contes i matemàtiques

Capacitats comunicatives i propostes de recobriment del currículum a l’educació infantil i cicle inicial de primària

 • Autor:  Carme Aymerich Padilla (Curs 2007/2008)
 • Nivell: Educació Infantil i Primària
 • Característiques: Orientada especialment a tothom que treballi amb alumnes entre 3 i 8 anys i també als qui treballen amb alumnes més grans i volen seguir fent servir els contes i la literatura com a facilitadors d’ambients d’aprenentatge potents.

Resum

Podeu trobar-hi:

 • Tot allò que ha fet possible fonamentar i contrastar la potència dels contes com a creadors “d’ambients d’aprenentatge”.
 • Una ampli ventall de recursos en format proposta de treball sobre una bona part dels contes penjats a la web del programa Una mà de contes. Es tracata de contes ja emesos per TVC i que estan a la nostra disposició a la web del programa.
 • Cinc contes pensats i produïts per a connectar amb les matemàtiques des del mateix programa amb algunes propostes didàctiques i exemples de treballs fets amb alumnes de 6 anys.
 • Algunes valoracions sobre la millora de la capacitat comunicativa dels alumnes.

 


La conversa de matemàtiques a l’aula

Una eina per a la millora de l’adquisició de la competència matemàtica de tot l’alumnat d’educació primària

 • Autor:  M. Teresa Serra Santasusana (Curs 2009/2010)
 • Nivell: Educació Primària
 • Característiques: Article de la recerca qualitativa realitzada a partir de l’anàlisi de la conversa de matemàtiques entre el professorat i l’alumnat, al llarg de quatre sessions de classe, als tres cicles d’educació primària, en dues llengües (català i anglès). La memòria recull nou annexos que aporten la descripció detallada de les quatre activitats matemàtiques analitzades i d’alguns fragments de conversa; la Pauta d’Observació de la conversa de matemàtiques i la Proposta d’estratègies metodològiques per a la conversa de matemàtiques a l’Educació Primària.

Resum

L’estudi parteix i justifica la idea que fomentar el diàleg a la classe de matemàtiques entre el professorat i l’alumnat representa una millora per a l’adquisició de la competència matemàtica i comunicativa. Es fa una tria acurada dels continguts matemàtics a desenvolupar, de les activitats matemàtiques a dur a terme i de les estratègies per gestionar la conversa a l’aula. S’ha elaborat, així mateix, una Pauta d’Observació de la conversa que contempla diferents aspectes relacionats amb les estratègies metodològiques i amb els nivells de competència matemàtica. S’exposen els resultats i les conclusions relatives a l’observació de les tres converses de matemàtiques en català i d’un conversa de matemàtiques en anglès.


Trencant, partint, repartint…

 • Autora: Núria Franquesa (Curs 2007-08)
 • Nivell: Educació Primària

Resum

En l’estudi d’aquesta llicència d’estudis es fa una reflexió sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les fraccions a primària. Basant-se en els processos implicats en l’assoliment de nous conceptes i en l’anàlisi dels resultats obtinguts de les proves de Competències Bàsiques, es presenten diferents experiències, al voltant del treball amb fraccions, que s’han portat a terme als cicles mitjà i superior de primària.

“El concepte de fracció és una idea que sovint es tracta d’una manera ràpida a l’etapa educativa de primària i donant per suposat que si els nens i nenes coneixen les paraules com meitat, quarta part, etc. ja poden comprendre la conceptualització i el maneig simbòlic matemàtic, així com entrar en el camp d’operacions amb fraccions. Sovint és a l’etapa següent, a secundària, on es fa evident la falta de base. Per tal que el concepte de fracció es construeixi correctament i que aquesta bastida pugui sostenir aprenentatges posteriors, cal que les nenes i els nens treballin des de la manipulació, trencant, partint equitativament un tot en parts iguals, entenent proporcions amb exemples reals i quotidians fent i llegint representacions gràfiques.”


Matemàtiques visuals

 • Autor: Enric Brassó (Curs 2007-08)
 • Nivell: ESO i Batxillerat

Resum

Aquest treball es centra en l’estudi del pensament visual en l’ensenyament de les matemàtiques així com en la recopilació i creació de recursos visuals. Es revisa el paper històric de les visualitzacions i de la intuïció espacial, així com les consideracions actuals sobre el valor cognitiu del treball en aquest camp. Es fa una breu presentació d’una selecció del més de 50 recursos visuals per a secundària recollits en la web Matemàtiques visuals.


L’activitat matemàtica a l’aula virtual i presencial. Elaboració dels materials i estudi comparatiu

 • Autor: Lluís Mora (Curs 2007-08)
 • Nivell: ESO

Resum

El treball desenvolupat durant aquesta llicència d’estudis, del curs 2007-2008, s’estructura al voltant de tres eixos:
 • el desenvolupament d’una proposta de recobriment de les matemàtiques per a primer d’ESO, ajustada a una visió per competències del seu ensenyament i que permeti el treball de la diversitat d’alumnat que tenim a les aules.
 • la implementació d’aquest recobriment en un espai web interactiu que permeti convertir la web i l’ordinador en un quadern de treball.
 • la consideració de la resolució de problemes com un dels elements fonamentals que vehiculen l’ensenyament de les matemàtiques.

Pla d’acollida matemàtica per a l’alumnat nouvingut a l’ESO

 • Autor: Sergio Gracia (Curs 2007-08)
 • Nivell: ESO

Resum

El treball tracta d’establir un pla d’acollida per a l’alumnat nouvingut a les classes de matemàtiques de l’ESO. Més concretament, tracta d’orientar i millorar les actuacions en el dia a dia dels professors de matemàtiques envers l’alumnat nouvingut, presentant-los una proposta de protocol o pla global i coherent que permeti donar resposta a les necessitats que aquests alumnes nouvinguts requereixen i que el nostre sistema educatiu ha de ser capaç d’oferir.

El treball consta de set parts bàsiques:

 1. ACTIVITATS: amb un conjunt de 31 activitats per a ser descarregades en format Word.
 2. VOCABULARI: amb un total de 979 paraules o frases en ordre alfabètic, o segons temes i nivell.
 3. MALETA: amb un total de 48 objectes didàctics.
 4. METODOLOGIA: amb un conjunt de reflexions, indicacions i propostes en relació a la metodologia.
 5. FAMÍLIES: amb un conjunt de reflexions, indicacions i propostes en relació a les famílies.
 6. PAÏSOS: amb els aspectes més importants dels països de procedència i dels històricament acollidors.
 7. RACÓ DE L’ALUMNE: amb diccionaris i activitats en xarxa, uns vídeos i un bloc de cara al futur.

 

Data d'incorporació: 15/07/2021