CurrículumEl currículum guia les activitats educatives escolars, en concreta les intencions i proporciona guies d’acció adequades als docents, que té la responsabilitat última a l’hora de concretar-ne l’aplicació (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació).


Nivell: Internivells
Format: Document
Àrea de coneixement: Social i cultural

Educació primària.

L’educació primària ha de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els alumnes han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, el pensament crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

  • DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

 

 

 

 

 

Altres documents d’interès

Programar per competències a l’educació primària

Ateneu : El currículum a l’escola i a l’aula

Xarxa de competències Bàsiques

Diversitat i inclusió

Blog: Coeduca’t

Orientacions per a l’elaboració del pla de suport individualitzat

Avaluar és aprendre

Educació secundària.

A l’educació secundària el currículum s’organitza en àmbits de coneixement. Els àmbits de coneixement són agrupacions de matèries que comparteixen les competències bàsiques específiques de cada àmbit i les competències dels àmbits transversals.

  • DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

 

 

 

 

 

Altres documents d’interès

Programar per competències a l’educació secundària obligatòria

Treball de síntesi i projecte de recerca

Data d'incorporació: 16/06/2021