Càpsula 4 – Ànima Mundi: l’ànima del paisatgeRecuperem el contacte perdut amb la natura, i amb la cultura. Creem a partir dels 4 essers elementals: Terra, Aigua, Foc i Aire amb mites del passat.


Nivell: Batxillerat Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior Infantil Primària Internivells Secundària Obligatòria
Format: Activitats Curs Materials
Àrea de coneixement: Artístic Coneixement del medi Educació emocional

Foto de Rachel Xiao de Pexels

Creadors de la càpsula original i virtual: Jesús Pedrós i Ester Forné

En aquesta càpsula, ÀNIMA MUNDI: l’ànima del paisatge, pretenem reflexionar sobre com la concepció de la Terra com un recurs per a ser explotat, ens ha separat, alienat, d’una part de nosaltres mateixos. Proposem una sèrie de lectures i activitats per a recuperar un contacte amb la natura que hem perdut, una manera de mirar que hem oblidat, per a qüestionar-nos sobre quins mites se sosté la nostra manera de viure, i jugar amb mites que formaven part de la nostra cultura fins no fa molt de temps.

Objectius

Objectius generals

 • Contribuir al coneixement i reflexió sobre la importància del medi natural, i l’acció de la humanitat sobre aquest medi, tot potenciant l’acció pròpia de
 • cadascun per a contribuir a solucionar els problemes ambientals des de les competències pròpies de la creativitat, l’expressió i les arts plàstiques. Fomentar de l’ús de la creativitat per a afrontar problema o situacions que demanden una resposta per part nostra.
 • Mostrar implicació i conscienciació ecològica i social.
 • Desenvolupar la consciència de formar part de la Terra.
 • Valorar la importància del contacte amb la natura com a part de la salut personal i social.

Àmbit Artístic: Visual i Plàstica

 • Identificar les habilitats creatives dels infants i fomentar la creativitat a partir del desenvolupament d’habilitats com la curiositat.
 • Promoure l’expressivitat, la creativitat i la sensibilitat. 
 • Realitzar produccions artístiques que promoguin la valoració crítica del nostre entorn.
 • Aprofundir en les tècniques i entendre-les com a mitjà expressiu
 • Descobrir els espais personals com espais de creació.
 • Copsar el paper social, cultural i científic i les manifestacions artístiques. Incidència en la vida quotidiana de les persones

Àmbit Científic:

 • Desenvolupar sentit crític respecte a les accions humanes sobre el medi ambient.
 • Comprendre les limitacions que imposen els sistemes físics, químics i biològics a les demandes d’energia i recursos naturals.
 • Explicar els impactes ambientals de manera que es mostri coneixement de les entitats científiques i les lleis amb les quals s’interpreten els fenòmens més
 • rellevants (l’energia i la seva conservació, flux energètic en els ecosistemes, els elements i la seva conservació i cicles…) 
 • Proposar regles d’ús responsable de materials, recursos naturals i energia.
 • Valorar la dimensió social de la ciència (les diverses demandes que se li fan de manera simultània) i el coneixement de la necessària col·laboració i cooperació
 • de moltes persones per assegurar que els recursos s’aprofiten bé i arriben a tothom.
 • Adoptar actituds que permetin minimitzar els impactes mediambientals que les activitats humanes originen.
 • Valorar la relació entre el contacte amb la natura i la salut personal i social.
Data d'incorporació: 29/04/2021