La motxilla està constituïda per un conjunt d’aparells de mesura professionals que permeten la mesura de variables ambientals a partir de les quals es fonamenta el treball experimental i l’anàlisi de resultats.

instruments

Recursos – Motxilla bioclimàtica

El programa La motxilla bioclimàtica, des d’un punt de vista pedagògic, facilita que l’alumne assoleixi les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic, matemàtic i social, en promoure la utilització, per part del professorat, d’una metodologia activa, en la qual l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, en qüestions tant rellevants socialment i significatives com són la limitació de recursos fòssils, la seguretat energètica, el canvi climàtic i la salut des d’una òptica experimental i vivencial.

Recursos per utilitzar-la