EAP

EAP
tel
938041531
email
eap-anoia@xtec.cat
quisomeap
L’Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAP) és un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa.
Les funcions que tenen encomanades són les següents:

  • Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials.
  • Assessorament a l’alumnat , famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Assessorament als equips docents en l’ensenyament aprenentatge de competències bàsiques i en estratègies d’intervenció amb alumnat que presenta dificultats en el seu assoliment.
  • Assessorament i col·laboració en projectes i experiències d’inclusió escolar.
  • Assessorament al professorat en la prevenció de situacions de risc i en la resolució de conflictes.
  • Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.
  • Participació en els plans educatius d’entorn i altres accions que afavoreixin la integració escolar i social de l’alumnat.
  • Aportació de suport i de criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de l’Administració educativa i d’altres funcions que aquesta els hi atribueixi.

Més informació…