ELIC


Josep Guitart: jguitar7@xtec.cat
Magda Arruga: marruga@xtec.cat
 

L’Equip LIC és un equip d’assessoramenten Llengua , Interculturalitat i Cohesió social, ELIC, que amb la finalitat de promoure la cohesió social  mitjançant l’ús de  la llengua catalana com a eix vertebrador i la educació intercultural , dona suport equips directius i professorat en l’àmbit de centres educatius, i a altres agents de la comunitat educativa en el marc dels Plans Educatius d’Entorn en l’àmbit de zona.

Les funcions encomanades són, entre d’altres, les següents:

Assessorament, suport i orientació a centres educatius en:

 • inclusió i atenció a la diversitat cultural i social
 • promoure el coneixement i ús de la llengua catalana
 • elaboració i revisió del projecte lingüístic de centre en un marc plurilingüe
 • l’impuls a la lectura del centre, ILEC
 • plans d’acollida de centre
 • estratègies d’atenció i recursos per a l’alumnat nouvingut o d’origen estranger (Aula d’acollida AA, Suport Lingüístic i Social SLiS) o amb risc d’exclusió social.
 • processos d’aprenentatge interculturals i inclusius.
 • transició de l’alumnat nouvingut entre les diferents etapes educatives.
 • projecte de convivència
 • plans d’intervenció sobre l’absentisme 

Assessorament, suport i coordinació a la zona relacionat amb els Plans educatius d’Entorn:

 • impuls a la creació de PEE
 • detecció de necessitats comunitàries i realització de plans i memòries
 • dinamització i seguiment de les actuacions.
 • promoció de la participació de tota la comunitat educativa
 • impuls a la creació de xarxes
 • del PEE amb altres projectes de la zona
 • escolarització de zona, si escau necessari

 Més informació…