CREDA

CREDA creda (1)
Carolina Alvarez: calvar29@xtec.cat
Ester Arnedo: earnedo@xtec.cat
Ada Bonet: abonet3@xtec.cat
Marta Borràs: mborra34@xtec.cat
Emma Sellarés: esellare@xtec.cat 
      Marta Haro: mharo@xtec.cat

 

 

 

 

 


El 
Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDAde la Catalunya Central és un servei educatiu específic que col·labora amb els centres docents per tal de que la tasca del professorat s´adeqüi a les necessitats educatives de l´alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge. Aquest CREDA està format per 5 comarques. La seu central es troba a Manresa i cada comarca conta amb una subseu on hi ha un equip de logopedes.

A la comarca de l’Anoia l’equip està format per 4 logopedes itinerants que donen atenció logopèdica directa als alumnes en el propi centre treballant conjuntament amb els mestres i els professionals de l’EAP i també assessorant les famílies d’aquests alumnes.

El procés que es segueix per poder rebre atenció per part del nostre servei és:

  • En el cas dels alumnes amb pèrdua auditiva: Cal diagnòstic de la pèrdua per part d’un metge otorrí i a partir d’aquest, o bé el mateix otorrí o bé la família es posen en contacte amb la seu central i s’inicia el procés d’acolliment, orientació i acompanyament de l’alumne i la família. 
  • En el cas d’alumnes amb dificultats en la comunicació i/o llenguatge el centre educatiu fa la demanda a l’EAP que valora les necessitats de l’alumne i si s’escau fa la demanda al CREDA. El CREDA valora la demanda. A partir dels criteris del “Marc d’actuació dels CREDA” i depenent dels recursos humans, s’inicia l’atenció.

Més informació…