pfzPla de Formació de Zona (PFZ)

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de l’Anoia  del Servei Educatiu  de l’Anoia és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

Pla de Formació de Zona 2021/22

-Inscripcions del 13 al 26 de setembre de 2021.

-Assignacions 8 d’octubre.

Comissió 

Funcions

 • Detecció de necessitats formatives: Col·laboració amb els gestors de la formació del CRP en la detecció de la formació més adient pels professionals del sector al qual representa.
 • Elaboració d’objectius específics propis: Per complementar els objectius generals marcats pel Departament d’Ensenyament en temes formatius i tenint en compte la zona, es concretaran els objectius específics.
 • Validació de la proposta: Tenint en compte les necessitats educatives i els objectius, es consensuarà la proposta elaborada pels gestors de la formació.
 • Coneixement del desenvolupament: Els gestors de la formació informaran dels processos portats a terme.
 • Avaluació del PFZ: Consensuar el document de la memòria elaborada pels gestors de la formació.
 • Aprovació de les actes de reunió i aportació d’esmenes. 

Components

 • Un inspector d’educació de la zona que actua com a president.
 • Els assessors en formació del servei educatiu, un dels quals actua com a secretari.
 • Dos representants de la direcció tècnica del Servei Educatiu.
 • Un representat de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis Territorials.
 • Un representant de l’ajuntament d’Igualada.
 • Un representant dels moviments de renovació pedagògica.
 • Un representant de l’ICE de la UB.
 • Representants dels centres educatius:
  • Llar d’infants.
  • ZERs.
  • Primària pública.
  • Primària concertada
  • Secundària pública.
  • Secundària concertada.
  • Escola d’educació especial.

Convocatòria 

 • El president (inspector) convoca les reunions.
 • Seran, com a màxim, 2 reunions ordinàries per pla de formació.
 • L’assistència a les reunions és obligatòria, així com la participació en les tasques que s’estableixin.
 • Acta de la reunió a càrrec del secretari.

Memòria 

La memòria avaluativa (elaboració CRP) no s’ha d’entendre, només, com a buidat de dades estadístiques de les diferents preguntes dels qüestionaris d’avaluació, sinó com una valoració de l’avaluació de l’aprofitament i de la transferència immediata.
Cal potenciar un model d’avaluació compartit i basat en l’aprofitament i la transferència.

Presentació Xarxa Territorial de Cultura Digital

Dijous, 16 de setembre, a les 17:30 h presentem la Xarxa Territorial de Cultura Digital 2021-22, que inclou una novetat important. La Xarxa s’ha dividit en 3 subxarxes que, tot i que comparteixen l’objectiu comú de transformar digitalment el centre, es dirigeixen… Llegeix més»

PFZ

Els centres podeu omplir el formulari que hem enviat al correu de centre .
Per aportacions individuals podeu fer-ho des d’aquí

PFZ- Formació oberta

Share
En atenció a la Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei del’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, dictada per la Secretaria d’Administració i Funció Pública, del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, on s’exposa en l’apartat Formació:

“[…] se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació de caràcter presencial”

Tant aviat es normalitzi la situació en la que ens trobem ens posarem en contacte amb tots els centres i docents per resoldre la continuïtat .