Extreure el text d’un document pdf

En algunes ocasions ens interessa disposar del text d’un document pdf. Per fer-ho:

  • Seleccioneu el fitxer  valors.pdf  i premeu el botó dret del ratolí. Escolliu Obre amb | Documents de Google

Realitza un scan, cada pàgina del document és una imatge, ara bé, a sota de cada imatge extreu el text de la pàgina. En ocasions li costa reconèixer alguns caràcters. Per exemple,les línies les interpreta  amb una mena de símbols. El resultat obtingut és un fitxer anomenat valors.pdf que trobareu a la vostra carpeta. Aquest document  és editable des del Drive.

Imatge de la pàgina

 

 

 

 

Alguns paràgrafs de text
Introducció-18 ജീജ

Els valors en la convivència

L’ésser humà és social per naturalesa i necessita els altres des del seu naixement i fins al final de la vida. Els éssers socials no són complets si els falta la relació amb els altres; la seva dimensió grupal és bàsica per desenvolupar-se de manera completa iharmónica.

De fet, és impossible d’educar un ésser humà si es prescindeix d’aquest àmbit, i, per aquest motiu, tota educació tendeix, i ha de tendir, a crear aquells hàbits que facin possible de viure en societat, augmentar-ne els avantatges, reduir-ne els inconvenients, col·laborar en el progrés col·lectiu pertal que els altres i nosaltres puguem treure’n el màxim profit.

La majoria dels valors estan molt directament relacionats amb la convivència. Difícilment algú pot dubtar que el fet de desenvolupar en els nostres fills (…….)

 

S’aconsella pel bon funcionament, que el pdf no tingui masses pàgines.

Rubriques amb les Google Apps (Gsuite)

CoRubrics G Suite és un complement per a fulls de càlcul de Google que permet fer un procés complet d’avaluació amb rúbriques. Serveix perquè el professor avalui als alumnes (o a grups d’alumnes) amb una rúbrica i també perquè els alumnes es coavaluin entre ells amb una rúbrica. Només es opt utilitzar si alumnes i professors estan al mateix domini de G suite.

Existeix també la palntilla CoRubrics amb menys prestacions però que és útil pels professors que no disposen al seu centre d’un domini G Suite.

Primer caldrà definir la rúbrica que volem utilitzar i després indicar els alumnes i els seus correu electrònics. Un cop fet, el complement (o la plantilla) s’encarregarà de:

Crear un formulari amb els continguts de la Rúbrica.
Enviar per mail aquest formulari als alumnes o donar-nos l’enllaç (si només corregeix el professor).
Un cop contestat el formulari (pels alumnes o pel professor), processar les dades per obtenir les mitjanes.
Finalment, enviar els resultats als alumnes (a cadascú només el seu resultat) amb un comentari personalitzat.
A més, CoRubrics G Suite permet:
Fer comentaris quan es contesta la rúbrica.
Coavaluació, Autoavaluació i l’avaluació del professor en un sol CoRubrics.