Tasques individualitzades a Google Classroom

Recentment s’ha incorporat a Google Classroom la possibilitat de poder compartir una tasca, anunci o pregunta a un alumne o grup d’alumnes dins la nostra classe. Sens dubte, un pas important per poder desenvolupar una educació personalitzada fent ús de les eines de Google.

Share

Rubriques amb les Google Apps (Gsuite)

CoRubrics G Suite és un complement per a fulls de càlcul de Google que permet fer un procés complet d’avaluació amb rúbriques. Serveix perquè el professor avalui als alumnes (o a grups d’alumnes) amb una rúbrica i també perquè els alumnes es coavaluin entre ells amb una rúbrica. Només es opt utilitzar si alumnes i professors estan al mateix domini de G suite.

Existeix també la palntilla CoRubrics amb menys prestacions però que és útil pels professors que no disposen al seu centre d’un domini G Suite.

Primer caldrà definir la rúbrica que volem utilitzar i després indicar els alumnes i els seus correu electrònics. Un cop fet, el complement (o la plantilla) s’encarregarà de:

Crear un formulari amb els continguts de la Rúbrica.
Enviar per mail aquest formulari als alumnes o donar-nos l’enllaç (si només corregeix el professor).
Un cop contestat el formulari (pels alumnes o pel professor), processar les dades per obtenir les mitjanes.
Finalment, enviar els resultats als alumnes (a cadascú només el seu resultat) amb un comentari personalitzat.
A més, CoRubrics G Suite permet:
Fer comentaris quan es contesta la rúbrica.
Coavaluació, Autoavaluació i l’avaluació del professor en un sol CoRubrics.

Share