Rubriques amb les Google Apps (Gsuite)

CoRubrics G Suite és un complement per a fulls de càlcul de Google que permet fer un procés complet d’avaluació amb rúbriques. Serveix perquè el professor avalui als alumnes (o a grups d’alumnes) amb una rúbrica i també perquè els alumnes es coavaluin entre ells amb una rúbrica. Només es opt utilitzar si alumnes i professors estan al mateix domini de G suite.

Existeix també la palntilla CoRubrics amb menys prestacions però que és útil pels professors que no disposen al seu centre d’un domini G Suite.

Primer caldrà definir la rúbrica que volem utilitzar i després indicar els alumnes i els seus correu electrònics. Un cop fet, el complement (o la plantilla) s’encarregarà de:

Crear un formulari amb els continguts de la Rúbrica.
Enviar per mail aquest formulari als alumnes o donar-nos l’enllaç (si només corregeix el professor).
Un cop contestat el formulari (pels alumnes o pel professor), processar les dades per obtenir les mitjanes.
Finalment, enviar els resultats als alumnes (a cadascú només el seu resultat) amb un comentari personalitzat.
A més, CoRubrics G Suite permet:
Fer comentaris quan es contesta la rúbrica.
Coavaluació, Autoavaluació i l’avaluació del professor en un sol CoRubrics.

Compartir un document en Google obligant a fer una còpia

Moltes vegades ens interessa compartir un document en Google obligant als destinataris que facin la còpia del document.
Per fer-ho:
Compartiu el document amb l’opció  Activat: tothom que tingui l’enllaç i copieu l’enllaç.
Ex. https://docs.google.com/document/d/1U0hIZ30TXU5-LyuP6Ne1i58Y558xq-m-eYiG2FDh2c0/edit?usp=sharing
Canvieu a l’enllaç edit?usp=sharing per copy
L’enllaç quedaria d’aquesta manera
https://docs.google.com/document/d/1U0hIZ30TXU5-LyuP6Ne1i58Y558xq-m-eYiG2FDh2c0/copy
Envieu aquest enllaç. Els destinataris solament podran fer una copia del document.

Vídeo tutorial