Pla de formació de zona (PFZ)

Site que recull l’oferta de formativa del Pla de Formació de Zona

 

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalpfzunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de l’Alt Urgell-Cerdanya  és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

Activitats formatives

En aquests moments està vigent la instrucció de la Secretaria d’Administració i Funció Pública (Instrucció 1/2021, de 6 de juliol, de mesures organitzatives, de prevenció i seguretat per a la reincorporació als centres de treball del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l’emergència sanitària per la COVID-19), que estableix que les activitats formatives s’han de realitzar prioritàriament mitjançant l’ús de les tecnologies digitals.

L’entorn virtual de formació de les activitats formatives del professorat és l’Odissea (moodle) i, en funció de la proposta formativa, es poden utilitzar altres entorns virtuals com el MEET (videoconferències, webinars…). El professorat que s’inscrigui a les activitats formatives en línia haurà de preveure la connexió i el treball virtual en els espais i temps sincrònics o asincrònics que estableixi l’activitat.

El professorat es pot inscriure a les activitats de formació en centre (assessorament, FIC, taller a centre i visita a centre) i formació per a centres (seminaris de coordinació, formació d’equips de centre, tallers d’equips de centre…) adreçades als equips docents d’un centre o de diversos centres que el centre educatiu consideri oportú.

 

Calendari d’inscripció

La inscripció a les activitats de l’oferta general es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s’obre un altre període d’inscripció per a la formació d’estiu.

 

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 13 al 26 de setembre 8 d’octubre a partir del 14 d’octubre
Segon torn del 7 al 18 de gener 31 de gener a partir del 7 de febrer
Formació d’estiu del 16 al 31 de maig 16 de juny a partir de l’1 de juliol

 

Sol·licituds de plaça

Per sol·licitar una plaça s’ha de disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Si s’ha de sol·licitar o es tenen problemes amb l’identificador es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària. Cal tenir en compte que el mitjà preferent de comunicació és el correu XTEC.

En el cas de les formacions en línia síncrones, cal identificar-se amb l’usuari XTEC individual i connectar-se amb un dispositiu amb càmera, altaveus/auriculars i micròfon operatius, que s’hauran d’activar a requeriment de la persona formadora.

Les sol·licituds realitzades es poden consultar, anul·lar o modificar a la pàgina les meves activitats.

La sol·licitud d’una plaça significa acceptar les condicions d’inscripció i tot allò que consta a la descripció de l’activitat en referència a dates, horaris, objectius, continguts, persones destinatàries i requisits d’acreditació.