Formació interna de centre (FIC)

ficModalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

  • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per docents del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.
  • Té una durada de 30 hores, de les quals 20 han de ser de treball conjunt i 10 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.

En el document següent podeu consultar totes les característiques d’aquesta tipologia formativa.

Orientacions per al suport i el seguiment de la FIC

Materials sobre les FIC a l’Ateneu

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres.