Prevenció de conductes addictives en temps de COVID en l’adolescència

La present proposta està orientada a dotar d’estratègies al professorat per a la promoció de la salut i la prevenció de conductes potencialment addictives des de centres educatius de secundària, fent èmfasis en les possibilitats de les TIC en la formació en línia. 

Es realitzaran sessions que combinin el treball sobre conductes de risc (consum d’alcohol i altres drogues, conductes sexoafectives de risc, manca d’habilitats socials, ús problemàtic de pantalles…) amb la presentació de la versió en línia de programes dissenyats per a prevenir-les.

Les persones participants rebran formació per a la utilització d’algunes de les exposicions digitals preventives ofertes pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la Motxilla pedagògica i per a l’aplicació d’activitats complementàries d’aquestes amb grups classe.

Metodologia: Exposicions teòriques, presentació dels materials dels programes per a cada curs, mètodes de discussió i de debat i dinàmiques de grup amb realització de simulacions d’aplicació d’activitats en línia a l’aula.

Durada: 10 hores (sis sessions de 80 minuts. Cada sessió certifica per separat).

Documentació que s’aportarà : Es facilitarà l’accés a diferents materials i eines per treballar els programes a l’aula.

Certificació: L’homologació de l’acció formativa anirà a càrrec del Servei educatiu de l’alt Empordà (SEAE)

 

PÍNDOLA 1: L’ús saludable de les pantalles en família. PROGRAMA PANTALLES EN LÍNIA

Objectius:

 • Informar sobre les potencialitats i els riscos de l’ús de pantalles.
 • Dotar d’estratègies per enfortir el paper protector de la família en l’ús de pantalles.
 • Dotar a les famílies d’eines per realitzar un bon abordatge educatiu per promoure els bons usos de les pantalles i prevenir-ne els usos problemàtics per part dels seus fills i filles.

Continguts:

 • Presentació curs.
 • Presentació treball no presencial i guia “D’igual a igual”.
 • Presentació taller “Pantalles en família”, versió en línia.
 • Decàleg recomanacions bons usos de les pantalles en família.

PÍNDOLA 2: Promoció de l’ús saludable de pantalles en adolescents i joves. PROGRAMA ON-OFF EN LÍNIA

Objectius:

 • Informar sobre usos adolescents i joves de les pantalles.
 • Promoure un ús saludable de les tecnologies destacant els avantatges que tenen aquestes i les alternatives d’oci incompatibles amb el seu ús inadequat o abusiu.
 • Dotar d’estratègies per enfortir el paper protector del professorat en l’ús de pantalles.

Continguts:

 • Estratègies promoció bons usos de les pantalles en adolescents i joves.
 • Presentació programa “On – Off”, versió en línia.
 • Decàleg recomanacions bons usos de les pantalles en adolescents i joves.

PÍNDOLA 3 Les relacions sexoafectives saludables. PROGRAMA SEX o No SEX EN LÍNIA

Objectius:

 • Contribuir a promoure entre els adolescents i joves una consciència crítica davant les conductes sexuals de risc, i a generar un estat d’opinió favorable a la promoció d’hàbits saludables i a la salut.
 • Reflexionar sobre les relacions i l’afectivitat.
 • Millorar el repertori d’habilitats per adoptar comportaments adequats davant de situacions de risc.

Continguts:

 • Presentació taller “Sen o no sex”, versió en línia.
 • Elements informatius i educatius que, defugint de plantejaments moralistes, ajudin a orientar actituds i facilitar estratègies per a la promoció d’hàbits saludables i la prevenció de conductes de risc.

PÍNDOLA 4: Prvenció del consum de drogues i altres conductes de risc. PROGRAMA TU PUNTO EN LÍNIA

Objectius:

 • Promoure la reflexió sobre la representació social de l’ús drogues i altres conductes addictives.
 • Augmentar la percepció del risc associat a determinades conductes addictives 
 • Dotar d’estratègies per enfortir el paper protector dels iguals en la prevenció de conductes addictives.

Continguts:

 • Estratègies prevenció conductes de risc relacionades amb el consum de drogues per alumnat Batxillerat i Cicles formatius.
 • Presentació taller “Tu punto”, versió en línia.
 • Presentació “Servei de consulta personalitzat por correu electrònic” pàgina web tupunto.org

PÍNDOLA 5 Prevenció del consum abusiu d’alcohol i altres conductes de risc. PROGRAMA SORTIM EN LÍNIA

Objectius:

 • Millorar la informació dels i les joves en relació amb l’alcohol.
 • Augmentar la percepció de risc associada al consum d’alcohol.
 • Dotar d’estratègies per prevenir el consum d’alcohol i reduir-ne els riscos.

Continguts:

 • Estratègies prevenció conductes de risc relacionades amb el consum d’alcohol per alumnat ESO.
 • Presentació taller “Sortim”, versió en línia.
 • Espai de reflexió sobre les actituds sexistes en el context d’oci nocturn i sobre conductes de risc vinculades al consum d’alcohol.

PÍNDOLA 6 Prevenció del consum de begudes estimulants

Objectius:

 • Informar sobre la situació actual respecte al consum de begudes estimulants (“energètiques”) en adolescents i joves.
 • Dotar d’estratègies per enfortir el paper protector de la família en la prevenció del consum de begudes estimulants.

Continguts:

 • Estratègies prevenció conductes de risc relacionades amb el consum de begudes estimulants per alumnat ESO, professorat i comerços.
 • Presentació campanya “Energitza’t”.
 • Bibliografia i recursos preventius disponibles,
 • Tancament curs.