Concrecions activitats PFZ de l’Alt l’Empordà (13/03/2020 l 10:50h)

[SEAE] Concrecions per activitats de formació de l’Alt Empordà que encara estan en actiu, en funció del que marca la instrucció 1/2020, de 12 de març de 2020

Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

Segons aquest comunicat del Departament d’educació. Els formadors / coordinadors que realitzin alguna activitat dins del PFZ poden cercar alternatives a la formació presencial a través de plataformes / entorns on line:

Tall de la instrucció que afecta les activitats de formació

 

En el cas de la formació es diferencia entre:

 1. Activitats de Coordinació intercentres (Grups de Treball, seminaris de coordinació): Ex. Fòrum TR, Clubs de Lectura, Cantània, Rodajoc, etc.
 2. Activitats de formació obertes (cursos i tallers): Orientadors, TEA, etc.
  1. En les activitats organitzades per altres unitats del Departament, ex. ARAmat, etc. es demanarà l’autorització directa a la unitat o servei corresponent.
 3. Activitats de formació en centre

Si els coordinadors/formadors d’aquestes activitats ho troben oportú i les seves situacions tècniques i personals ho permeten:

 1. El coordinador/formador de l’activitat ha d’adreçar un correu electrònic al (b7990001@xtec.cat) exposant la seva disponibilitat en readaptar l’entorn de formació / reunió per seguir amb l’activitat programada. 
 2. Els professionals del CRP del Servei Educatiu de l’Alt Empordà, respondran la sol·licitud dins l’horari (de 9 a 14 h i de 15 a 18 h).
 3. Un cop acordats els termes i adaptacions del nou entorn de formació a nivell: 
  1. Tècnic: plataforma/entorn de contacte i seguiment.
  2. Seguiment de l’assistència.
  3. Criteris de certificació
 4. Es deixarà constància dels acords presos amb el formador.
 5. Per facilitar la presa de decisions entre el formador i els assistents, es farà arribar les adreces (@xtec.cat) dels assistents als formadors. Recordar que els formadors tenen accés a aquesta informació a partir del GTAF.
 6. La comunicació sempre serà directa entre els formadors i els assistents.
 7. El professorat inscrit no està obligat a seguir la formació/coordinació si té dificultats en el seguiment tècnic o personal.
 8. El professorat que no pugui seguir la proposta de formació on line, ho comunicarà al formador i el formador al CRP del Servei Educatiu de l’Alt Empordà,  via correu electrònic.
 9. Malgrat que es pugui gestionar/acordar la formació on line, després del període d’excepcionalitat, es deixarà la darrera sessió com a presencial. Caldrà acordar una nova data amb els assistents, on s’acordaran amb el formador i el CRP els requisits que caldrà aportar per tal d’accedir a la certificació.

Entorns de formació que podeu utilitzar del SEAE:

 1. Drive del SEAE (Demanar compartimentació al SEAE)
 2. Videoconferències Hangouts (Autogestionat entre els assistents)
 3. SITES del grup de treball (Demanar compartimentació al SEAE)
 4. Odissea / Moodle (Demanar compartimentació al SEAE) 

Restem en contacte,

Servei educatiu de l’Alt Empordà (Equip del CRP)