La lectura i l’escriptura són eines bàsiques per a l’aprenentatge, i les activitats de comprensió lectora hi han de tenir un paper destactat. És per aquest motiu que des de la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Ensenyament organitzen el Certamen de lectura en veu alta a nivell de tot Catalunya.  El Certamen està organitzat en cinc categories: grumets vermells (nois i noies lectors de cicle mitjà de primària), grumets verds (nois i noies de cicle superior de primària), timoners (alumnat nouvingut de cicle superior de primària i primer cicle d’ESO incorporat al sisitema educatiu, que faci menys de vint-i-quatre mesos), corsaris (nois i noies de primer cicle d’ESO) i tropa de corsaris (grups de 3 nois i noies de 2n cicle d’ESO).
A totes les categories es participa de manera individual, excepte la tropa de corsaris que la lectura és col·lectiva.

Els objectius del certàmen són:

  • Practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica.
  • Afavorir la comprensió lectora.
  • Treballar alguns aspectes gramaticals.
  • Afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari.
  • Prendre consciència de l’organització de la informació

Lectura en veu alta (Fundació Enciclopedia Catalana)