Formació

La formació del professorat és un recurs que ha de contribuir a la millora dels projectes educatius dels centres i a l’enfortiment de les competències professionals del professorat.

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt d’objectius de formació permanent que volen donar resposta a les necessitats de formació dels centres educatius, dels docents i del personal adscrit als centres del Servei d’Educació de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament presenta la seva oferta formativa a la secció de formació de la XTEC. A cadascun dels diferents apartats d’aquesta pàgina i a través del cercador d’activitats es pot accedir a la informació relacionada i la inscripció a les activitats, sempre que estigui oberta.

L’oferta general d’activitats que es realitzen durant el curs escolar es publica a data de 15 de juliol. Aquesta oferta es pot complementar amb altres activitats que s’aniran publicant durant el curs. La formació que es realitza a l’estiu es publica al maig.

La inscripció a les activitats de l’oferta general es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maigs’obre un altre període d’inscripció per a la formació d’estiu.

Les diferents modalitats formatives són:

 • Formació en centre. Formació lligada a projectes de canvi o millora del centre. Requereix el compromís de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats. Modalitats:
  • Assessorament. Modalitat formativa amb intervenció d’un professional, generalment extern, que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. És liderat per l’equip directiu.
   • Format presencial.
   • Durada total de l’activitat: mínim 20 hores
    Durada dels altres requisits: mínim 1/3; màxim 1/2
  • Taller a centre. Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. En general, el taller és impartit per un professional expert. Pot ser una proposta de taller a càrrec d’un formador del propi de centre
   • Format presencial.
   • Durada total de l’activitat: màxim 15 hores
    Durada dels altres requisits: màxim 1/3
  • Formació interna de centre (FIC). Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu.
   • Format presencial.
   • Opcions:
      • Itineraris guiats: El Departament d’Ensenyament ofereix uns itineraris guiats que contenen eines d’autodiagnosi, materials de formació (orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia), protocols i instruments d’avaluació.
       • Durada total de l’activitat: 45 hores
       • Durada dels altres requisits: 15 hores
      • Itineraris propis. Els centres que ja duen a terme un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna podran optar per fer itineraris formatius propis. El CRP o la unitat responsable comprovarà que l’itinerari propi s’adequa a les necessitats i les característiques de la modalitat.
       • Durada total de l’activitat: 30 hores
       • Durada dels altres requisits: 10 hores
 • Formació per a centres. Eina de suport i d’enfortiment del projecte educatiu de cada entre aprofitant l’intercanvi pedagògic i la formació de persones de diferents centres educatius que actuen com a equips impulsor o responsables dels seus centres. Les persones participants en la formació per a centres tenen el compromís de transferir i compartir el treball de la formació en el seu centre. Modalitats:
  • Seminaris de coordinació. És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa. Les temàtiques poden ser generals, d’especialitat, d’àrea,per càrrec. 

   • Durada total de l’activitat: mínim 15 hores
    Durada dels altres requisits: recomanat 1/3
  • Formació a equips de centres. És una modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu.
   • Durada total de l’activitat: mínim 30 hores
    Durada dels altres requisits: mínim 1/3 – màxim 2/3
 • Formació individual per al professorat de diversos centres. Inclouen
  • Formació individual impartits per persona formadora seminaris, cursos i tallers.
  • Modalitat de reflexió col·lectiva entre iguals: grups de treball.
  • Modalitats de dinamització, sensibilització i divulgació: trobades pedagògiques, conferències i taules rodones.

Més informació detallada sobre les modalitats